Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1158 om bokføring

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1158 om bokføring

Fastsatt av Finansdepartementet 18. august 2006 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring §§2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16 og 17 og lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 44.

I

§ 8-6-4 i forskrift 1. desember 2004 nr. 1158 om bokføring oppheves.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. september 2006.

Til toppen