Forskrift om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 19. februar 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 20-1.

I

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endringer:

Kapittel 20 med overskrift skal lyde:

Kapittel 20 Søksmål

§ 20-1 Søksmål mot staten

Departementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 20-1 første ledd tredje og fjerde punktum delegeres til Skattedirektoratet.

II

Endringen under I trer i kraft straks.
 

 

Tilhørende lov

Til toppen