Forskrift om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 18. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-1 femte ledd.

                                                 I
I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endring:

Nytt kapittel 16 skal lyde:
Kapittel 16. Kontrollopplysninger og -oppgaver fra andre enn avgiftssubjektet

§ 16-1-1.  Plikt til å opplyse om ikke-navngitte forretningsforbindelser mv.
 Opplysninger og kontrolloppgaver som nevnt i merverdiavgiftsloven
§ 16-1 første ledd kan kreves utlevert for ikke navngitte næringsdrivende når opplysningene er relatert til omsetning av klimakvoter.  

                                                  II

Endringen trer i kraft straks.

 

 

Til toppen