Forskrift om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 10. november 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-1 femte ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 10. november 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-1 femte ledd.

                                                            I
I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 16-1-1 skal lyde:
Opplysninger og kontrolloppgaver som nevnt i merverdiavgiftsloven § 16-1 første ledd kan kreves utlevert for ikke navngitte næringsdrivende når opplysningene er relatert til omsetning av klimakvoter og til omsetning av kraft.

                                                           II
Endringen trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen