Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2010 med hjemmel i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 2.

Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2010 med hjemmel i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift § 2.

                                                          I

I forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift gjøres følgende endringer:

§ 2-2 fjerde ledd skal lyde:
Avgiftspliktige eller den som handler på avgiftspliktiges vegne skal gi alle nødvendige opplysninger og ansette avgiftsgrunnlaget etter beste skjønn slik at det svarer til eiendommens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. Kan denne ikke fastlegges på tilfredsstillende måte, nyttes liknings - eller skattetaksten med et tillegg som fastsettes i samråd med vedkommende skattekontor etter forholdene på tinglysingstidspunktet.

§ 2-4 oppheves.

§ 2-6 skal lyde:
Første ledd oppheves.

Annet ledd blir nytt første ledd, og skal lyde:
Avgiften forfaller til betaling 14 dager regnet fra utsendelsen av kravet.

Tredje ledd blir nytt annet ledd, og annet punktum skal lyde:
Ved elektronisk betaling skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget tilbetalers bank.

                                                     II
Endringene under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen