Forskrift om endring av forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 24. februar 2011 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 16-15 fjerde ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 24. februar 2011 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 16-15 fjerde ledd

I

I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)gjøres følgende endringer:

§ 3-1-11 nytt annet ledd skal lyde:
 (2) Ved omregning til norske kroner skal tollmyndighetenes kurs etter tolloven § 7-19 anvendes.

Ny § 16-15 med overskrift skal lyde:

§ 16-15  Overtredelsesgebyr ved manglende deklarering av betalingsmidler

§ 16-15-1 Ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr
(1)  Overtredelsesgebyr ilegges av tollregionen.
(2)  Ved brudd på deklareringsplikten for kontanter og andre betalingsmidler etter § 3-1-11 fastsettes et gebyr på 20 prosent av betalingsmiddelets pålydende.
(3)  Beregningsgrunnlaget for gebyret er hele beløpet fra første krone.
(4)  Dersom særlige forhold tilsier det, kan gebyret settes lavere enn satsen etter annet ledd, eller falle helt bort. Med særlige forhold menes forhold som er utenfor deklarantens kontroll, herunder uforutsette valutasvingninger eller andre særegne omstendigheter som ikke kan lastes deklaranten.
(5)  Gebyr skal fastsettes i norske kroner.
 

§ 16-15-2 Tilbakehold av betalingsmidler
(1)  Ved manglende deklarering av betalingsmidler kan tollregionen tilbakeholde betalingsmidler tilsvarende gebyrets størrelse.
(2)  Ved tilbakehold av betalingsmidler, skal det primært tilbakeholdes sedler og mynt. Ved manglende deklarering av andre betalingsmidler enn kontanter, kan hele verdipapiret eventuelt alle verdipapirene tilbakeholdes hvis det ikke kan deles eller det er knyttet usikkerhet til verdien av disse.
(3)  Ved mistanke om overtredelse av straffeloven § 317 skal betalingsmidlene beslaglegges i henhold til reglene i tolloven § 16-13 og straffeprosessloven § 206, og deretter overleveres politiet eller påtalemyndigheten.

II

Endringene trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen