Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I.

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 1-4 nytt første ledd annet punktum skal lyde:

Bruktimporterte motorvogner som skal førstegangsregistreres her i landet, må være enkeltgodkjent av Statens vegvesen før beregning av engangsavgift kan skje.

§ 1-4 nåværende første ledd annet punktum blir tredje punktum.

§ 3-1 annet ledd annet punktum skal lyde:

Videre skal det gjøres et fradrag på 10 pst. i vektavgiftsgrunnlaget.

§ 2-6 skal lyde:

Lastebil

Med lastebil menes i avgiftsmessig sammenheng motorvogn som teknisk defineres som N2 (lastebil) med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og som oppfyller vilkårene i § 2-3 med hensyn til setearrangement, beskyttelsesvegg, godsrom og lasteplan. Dersom vilkårene i § 2-3 ikke er oppfylt, skal motorvognen i avgiftsmessig sammenheng klassifiseres som campingbil eller personbil.

Lastebiler er avgiftspliktige etter Stortingets vedtak om engangsavgift § 2 avgiftsgruppe b dersom godsrom/lasteplan har lengde under 300 cm, eller bredde under 190 cm.

§ 5-1 nytt annet ledd tredje punktum skal lyde:

Dette gjelder også når avgiftsgruppen motorvognen endres fra er opphevet.

§ 5-2 nytt annet ledd skal lyde:

For kombinerte biler skal avgiften beregnes med 55 pst. av avgiften for avgiftsgruppe a.

§ 5-2 nåværende annet til fjerde ledd blir tredje til femte ledd.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

Til toppen