Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Forskrift

om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 7. februar 2007 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 og Stortingets vedtak om engangsavgift

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endring:

Ny § 3-4 skal lyde:

§ 3-4. Alternativ beregning av bruksfradrag

Virksomheter som er registrert etter bestemmelsene i kapittel 7 kan ved første gangs registrering av en brukt motorvogn i avgiftgruppene a, b nr. 1, f og h, be om at engangsavgiften fastsettes etter tredje ledd i denne paragraf, istedenfor etter § 3-3.

Ansvarlige for avgiften som ikke er registrert etter bestemmelsene i kapittel 7 kan inntil 15 virkedager etter første gangs registrering av en brukt motorvogn i avgiftgruppene a, b nr. 1, f og h, be om at engangsavgiften fastsettes etter tredje ledd i denne paragraf. Dersom avgiften fastsatt etter tredje ledd i denne paragraf avviker fra avgiften beregnet etter § 3-3, skal den ansvarlige for avgiften innbetale eller refunderes differansen. Korrigeringer under kr 200 gjennomføres ikke.

I engangsavgiften som fastsettes etter Stortingets vedtak om engangsavgift § 2, gjøres fradrag for det forholdstall som fremkommer ved å sammenholde motorvognens verdi som ny her i landet (inflasjonsjustert historisk nybilpris) med verdien motorvognen har som brukt. Verdivurderingen skal bygge på tilgjengelige oversikter over bruktbilpriser på det norske markedet. Toll- og avgiftsdirektoratet fastsetter hvilke prislister som skal benyttes, og hvordan de skal benyttes. Det kan gjøres sjablongmessige fradrag/tillegg i bruktverdien for motorvogner med kjørelengder som vesentlig avviker fra det motorvognens alder isolert skulle tilsi.

Dersom forholdstallet ikke kan bestemmes ut fra gjeldende prislister, fastsettes forholdstallet særskilt av en egen enhet organisert av Toll- og avgiftsdirektoratet. Det samme gjelder i tilfelle dersom det må antas at de verdier som oppgis i prislistene ikke er riktige. Fastsettelsen av forholdstallet etter dette ledd kan ikke påklages.

Den ansvarlige for avgiften må legge frem de opplysninger som er nødvendige for fastsettelsen av forholdstallet.

Bestemmelsene i § 3-3 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende.

II

Forskriften trer i kraft 1. mai 2007.

Til toppen