Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158, til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158, til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-22 tredje ledd.

I

§ 5-22-1 skal lyde:

Bestemmelsene i denne forskrift § 5-22 gjelder ekstra skatt på renteinntekter på lån fra personlig skattyter til selskap mv. som nevnt i skatteloven § 5-22. Bestemmelsen i skatteloven § 5-22 gjelder ikke for renter på spareinnskudd i samvirkeforetak.

II

Endringen under I trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til toppen