Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 26. januar 2007 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-80.

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

I

Ny § 10-80 skal lyde:

§ 10-80 Forskriftsfullmakt

Bestemmelser fastsatt med hjemmel i skatteloven § 10-80 er gitt i denne forskrift § 10-32 og § 10-43.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Til toppen