Forskrift om endring av forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 15. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1.


Fastsatt av Finansdepartementet 15. mars 2010 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1.

                                               I.

I forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge gjøres følgende endringer:

§ 1 annet ledd skal lyde:

Bestemmelsene gitt i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel, lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjelder så langt de passer og ikke annet er bestemt.

§ 1 nytt fjerde ledd skal lyde:

Med utleiekjøretøy menes motorvogn som ledd i profesjonell virksomhet stilles til leietakers rådighet mot vederlag for et bestemt tidsrom. Dersom leieavtalen inneholder en
kjøpsopsjon, vil motorvognen ikke betraktes som et utleiekjøretøy.

Nå gjeldende fjerde og femte ledd blir nye femte og sjette ledd.

§ 2 nytt fjerde ledd skal lyde:

Utenlandsregistrert motorvogn kan ikke toll- og avgiftsfritt innføres til Norge med sikte på utleie her. Utleiekjøretøy som er mottatt av utleiers representant som følge av et avsluttet leieforhold, kan likevel leies ut for transport direkte til utlandet.

Nå gjeldende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

§ 5 bokstav c skal lyde:

c. Utleiekjøretøy.
Person med fast oppholdssted i Norge, kan innføre og midlertidig bruke et utenlandsregistrert utleiekjøretøy her i landet. Den totale bruken av utenlandsregistrerte utleiekjøretøyer etter denne bestemmelse må ikke overstige 42 dager i løpet av en periode på 12 måneder.
Bruk som nevnt i første ledd skal meldes til tollmyndighetene før motorvognen
innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som står oppført i leiekontrakten som kan melde bruken til tollmyndighetene. Meldingen skal inneholde: leietakers navn, fødselsnummer/D-nummer, kontaktinformasjon på leietaker, motorvognens kjennemerke, navn på utleiefirma, avtalens referansenummer og tidsperioden motorvognen skal brukes i Norge. Toll- og avgiftsdirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om hvordan melding til tollmyndighetene skal skje.
Utenlandsregistrerte utleiekjøretøyer som ikke gjenutføres av leietaker må leveres til utleiers representant her i landet. I de tilfellene representanten overtar motorvognen, plikter denne å besørge gjenutførsel. I den forbindelse kan representanten leie ut motorvognen for transport direkte til utlandet.
Et utenlandsregistrert utleiekjøretøy må ikke benyttes i Norge av personer med fast
oppholdssted i Norge i tråd med bestemmelsen her i mer enn 182 dager i løpet av en 12-måneders periode.

§ 8 skal lyde:

§ 8 Dokumentasjon.
Brukeren skal på betryggende måte dokumentere at han fyller vilkårene for toll- og
avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i medhold av denne forskriften. Tilsvarende dokumentasjonsplikt gjelder for særlige omstendigheter knyttet til den ulovlige bruken ved avgiftsfri gjenutførsel etter § 10 tredje ledd.
Attest fra folkeregisteret, leiekontrakt, arbeidskontrakt, vigselattest, skattedokumenter, opptaksbevis til skole/universitet o.a. kan anses som relevant dokumentasjon for at bruker fyller vilkårene for toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge.
Dokumenter som legges frem skal være datert og undertegnet/stemplet.

§ 10 skal lyde:

§ 10 Betaling av toll- og avgifter.
Overtredelse av denne forskrift medfører plikt til å betale engangsavgift, toll og
merverdiavgift.
Avgiftskravet rettes mot den som innfører eller bruker motorvognen i strid med reglene i forskriften her. For overtredelse av § 5 bokstav c fjerde ledd rettes avgiftskravet mot registrert eier av kjøretøyet.
Tollregionen kan tillate gjenutførsel uten innbetaling av ordinære avgifter når det foreligger særlige omstendigheter knyttet til den ulovlige bruken. I vurderingen av om det foreligger særlige omstendigheter kan det blant annet legges vekt på om den ulovlige bruken har vært kortvarig forutsatt at det gjelder en førstegangs overtredelse av forskriften. Ved brudd på meldeplikten etter § 5 bokstav c bør gjenutførsel uten ordinære avgifter tillates dersom brukeren kan dokumentere at de øvrige vilkårene for toll- og avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert utleiekjøretøy er oppfylt.

Nå gjeldende §§ 12 og 13 blir nye §§ 11 og 12.

                                          II.

Forskriften trer i kraft straks.

 

 

Til toppen