Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 25. mars 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 5-6 tredje ledd, § 5-10 tredje ledd, § 5-11 fjerde ledd, § 5-11 femte ledd, § 6-5 femte ledd, § 7-1 fjerde ledd, § 10-4, § 10-10 annet ledd, 11-7 annet ledd, § 14-4 tredje ledd og § 14-20 femte ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. mars 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 5-6 tredje ledd, § 5-10 tredje ledd, § 5-11 fjerde ledd, § 5-11 femte ledd, § 6-5 femte ledd, § 7-1 fjerde ledd, § 10-4, § 10-10 annet ledd, 11-7 annet ledd, § 14-4 tredje ledd og § 14-20 femte ledd.

                                                        I

Ny § 5-6-40 med underoverskrift skal lyde:
D. Adgang for Skattedirektoratet til å frita fra plikten til forskuddstrekk

§ 5-6-40. Fritak fra plikten til forskuddstrekk
Skattedirektoratet kan etter søknad gi helt eller delvis fritak fra plikten til å foreta forskuddstrekk i vederlag for enkelte tjenesteytelser når trekk vil være praktisk vanskelig å gjennomføre.

§ 5-11-2 fjerde ledd bokstav g skal lyde
g) størrelsen på det foretatte forskuddstrekk og utleggstrekk

Overskriften til § 5-11-3 skal lyde:
Særregler for levering av oppgave for forskuddstrekk
 
§ 5-11-3 annet til fjerde ledd skal lyde:
(2) Arbeidsgivere som bare har lønnsutbetalinger som ikke gjelder næringsvirksomhet eller utleie av hus, og de samlede utbetalinger ikke overstiger 60 000 kroner i løpet av året, kan innen 15. januar året etter inntektsåret levere én terminoppgave over samlet forskuddstrekk foretatt foregående år. Fritaket fra terminvis innlevering begrenses til utbetalinger som ikke er fradragsberettiget ved ligningen, med unntak av utbetalinger som gjelder pass og stell av barn. Dersom beløpsgrensene for bruk av ordningen overskrides i løpet av året, skal det ved førstkommende oppgavefrist etter skattebetalingsloven § 5-11 første ledd leveres terminoppgave over samlet forskuddstrekk som til da er foretatt. For senere terminer i året gjelder de ordinære oppgavefristene etter skattebetalingsloven § 5-11 første ledd. 
(3) Privat arbeidsgiver med lønnsutbetalinger som nevnt i folketrygdloven § 23-2 sjette og sjuende ledd, og som ikke leverer terminoppgave etter skattebetalingsloven § 5-11 første ledd eller etter annet ledd i denne paragrafen, skal levere særskilt oppgjørsblankett fastsatt av Skattedirektoratet. Særskilt oppgjørsblankett skal leveres senest første virkedag etter den enkelte lønnsutbetaling. Dersom arbeidsgiveren har valgt å benytte forenklet oppgjørsordning, og lønnsutbetalingene i løpet av året overstiger beløpsgrensen
i folketrygdloven § 23-2 sjuende ledd, skal arbeidsgiveren likevel innberette forskuddstrekket på særskilt oppgjørsblankett ut året.
(4)Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som nevnt i folketrygdloven § 23-2 åttende ledd, og som ikke leverer terminoppgave, skal levere særskilt oppgjørsblankett fastsatt av Skattedirektoratet. Særskilt oppgjørsblankett skal leveres senest første virkedag etter den enkelte lønnsutbetaling. Dersom arbeidsgiveren har valgt å benytte forenklet oppgjørsordning, og lønnsutbetalingene i løpet av året overstiger beløpsgrensen i folketrygdloven § 23-2 åttende ledd, skal arbeidsgiveren likevel innberette forskuddstrekket på særskilt oppgjørsblankett ut året.

Nåværende tredje til femte ledd blir femte til nytt syvende ledd, og skal lyde:
(5) Forsikringsselskap skal innen 15. juli hvert år sende terminoppgave over foretatt forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-4 tredje ledd.
(6) Selskap som har gjennomført forskuddstrekk i utbytte til utenlandske aksjonærer eller i utbyttekompensasjon til utenlandsk utlåner etter skattebetalingsloven § 5-4 annet ledd, skal for dette forskuddstrekket ikke levere terminoppgave, men en oppgjørsliste fastsatt av Skattedirektoratet. Oppgjørslister skal leveres innen de ordinære frister i skattebetalingsloven § 5-11 første ledd.
(7) Terminoppgaver, oppgjørsblanketter og oppgjørslister etter første til sjette ledd skal leveres til rett innkrevingsmyndighet etter reglene i skattebetalingsloven kapittel 2 på den måten Skattedirektoratet bestemmer.

Overskriften til § 5-11-4 skal lyde:
Arbeidsgivers innsending av lønns- og trekkoppgave

§ 5-11-4 skal lyde:
(1) Når trekkåret er ute, skal arbeidsgiver for hver skattyter sende trekkoppgave (på blankett for lønns- og trekkoppgave) over summen av det forskuddstrekket som er foretatt i trekkåret, jf. § 5-10-20 annet ledd, og som ikke er innberettet på særskilt oppgjørsblankett eller oppgjørsliste i medhold av § 5-11-3 tredje, fjerde og sjette ledd.
(2) Lønns- og trekkoppgaven skal sendes etter reglene i ligningsloven § 6-2.
(3) For privat arbeidsgiver med lønnsutbetalinger som nevnt i folketrygdloven § 23-2 sjette og sjuende ledd, og veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som nevnt i folketrygdloven § 23-2 åttende ledd som leverer særskilt oppgjørsblankett etter § 5-11-3 tredje og fjerde ledd, erstatter den særskilte oppgjørsblanketten lønns- og trekkoppgaven.

§ 5-11-6 oppheves.

§ 6-5-4 oppheves.

§ 7-1-3 tredje ledd skal lyde:
(3) Når barns inntekt og formue lignes på foreldrene etter skatteloven § 2-14, skal forskudd som vedrører denne inntekten eller formuen tilordnes den av foreldrene som barnets skatt utlignes på.

§ 10-4-1 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Skatte- og avgiftskrav samt tilgodebeløp, inkludert eventuelle gebyrer og renter etter skattebetalingsloven §§ 11-2, 11-4 og 11-5, som alene utgjør under 100 kroner, betales eller tilbakebetales ikke.

§ 10-4-1 første ledd bokstav b skal lyde
b) betaling av krav på toll, kredittgebyr for benyttelse av tollkreditt, merverdiavgift og særavgifter som kreves opp ved innførsel, jf. skattebetalingsloven § 10-41 , hvor beløpsgrensen er 50 kroner, unntatt for alkoholholdig drikk og tobakk, hvor det ikke gjelder noen beløpsgrense,

§ 10-4-2 skal lyde:
Forsinkelsesrenter, jf. skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-3, mindre enn 50 kroner betales eller tilbakebetales ikke. Tilsvarende gjelder dersom renter og rentegodtgjørelse etter § 11-2 og § 11-4 i særlige tilfeller oppstår som krav på slik måte at rentene faller utenfor regulering sammen med hovedstol etter § 10-4-1. 

§ 10-4-3 skal lyde:
§ 10-4-3 Beløpsgrense for bortskriving eller inntektsføring av små, gjenstående restbeløp
Restbeløp til innbetaling under 50 kroner kan frafalles. Tilsvarende har skatte- eller avgiftspliktige ikke krav på å få utbetalt restbeløp under 50 kroner. Beløp som nevnt i første og annet punktum kan henholdsvis utgiftsføres eller inntektsføres i regnskapet.

Nåværende § 10-4-3 blir ny § 10-4-4.

Overskriften til § 10-10-3 skal lyde:
Forfallsfrist for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra arbeidsgivere m.v. som leverer oppgaver i henhold til særregler for levering av oppgaver 

§ 10-10-3 skal lyde:
(1) Forskuddstrekk fra arbeidsgivere m.v. som leverer terminoppgave, oppgjørsblankett eller oppgjørsliste etter § 5-11-3, forfaller til betaling samme dag som det skal leveres oppgave etter denne bestemmelsen.
(2) Arbeidsgiveravgift fra arbeidsgivere som leverer terminoppgave etter forskrift 2. desember 1997 nr. 1385 om beregning og fastsetting mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden § 5 forfaller til betaling samme dag som det skal leveres oppgave etter denne bestemmelsen

§ 10-10-4 oppheves

Overskriften til § 10-10-5 skal lyde:
Forfallsfrist ved forsinket oppgave og førstegangsfastsettelse av arbeidsgiveravgift

§ 10-10-5 nytt annet punktum skal lyde:  
Tilsvarende gjelder ved førstegangsfastsettelse av arbeidsgiveravgift når omsetningsoppgave (hovedoppgave) ikke er levert.

§ 10-21-1 skal lyde:
For konkurs- og administrasjonsbo som nevnt i skattebetalingsloven § 4-1 første ledd bokstav a, og som etter § 6-5-5 er unntatt fra plikten til å betale forskuddsskatt, forfaller utlignet skatt i sin helhet til betaling tre uker etter at utlegging av skattelisten er kunngjort. Er utlignet skatt for boer som nevnt i første punktum fastsatt ved forhåndsligning, gjelder bestemmelsen om forfall i skattebetalingsloven § 10-51 bokstav d.

Ny § 10-40-3 skal lyde:
§ 10-40-3 Forfall ved forsinket særavgiftsoppgave
 Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10-40 andre ledd gjelder også særavgifter innberettet på avgiftsoppgave som ikke er levert innen oppgavefristen
.

§ 11-1-3 skal lyde:
Når en privat arbeidsgiver som nevnt i folketrygdloven § 23-2 sjette eller syvende ledd, eller en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som nevnt i folketrygdloven § 23-2 åttende ledd, innberetter forskuddstrekk etter § 5-11-3 tredje og fjerde ledd, beregnes forsinkelsesrenter av for sent innsendt oppgjør likevel først fra de ordinære forfallstidspunkter som følger av skattebetalingsloven § 10-10, jf. § 5-11.

§ 11-2-1 nytt annet punktum skal lyde:
Det samme gjelder renter etter § 9-10 i ligningsloven, slik den lød frem til 1. januar 2009, dersom renter beregnes etter denne bestemmelsen etter reglene i § 19-2-4.

Ny § 11-2-6 skal lyde:
§ 11-2-6 Unntak for årsavgift
 Det skal ikke svares renter når det treffes vedtak om endring av årsavgift.

Ny § 11-3-4 skal lyde:
§ 11-3-4 Unntak for årsavgift
 Det ytes ikke renter ved forsinket utbetaling av årsavgift.

§ 11-6-1 skal lyde:
Rentesatsen ved refusjon etter § 11-4-5 skal være:
a.  2,1 prosent av refusjonsbeløpet ved refusjon etter forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter § 4-1-1
b.  0,7 prosent av refusjonsbeløpet ved refusjon etter forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter §§ 4-2-1 og 4-3-1.
 

§ 11-7-3 skal lyde:
       Av skatte- og avgiftskrav som fastholdes etter ny fastsettelse som følge av domstolsavgjørelse, svares renter etter skattebetalingsloven § 11-1 og § 11-2 fra forfallstiden for det opprinnelige skatte- og avgiftskravet.

§ 14-4-2 bokstav b skal lyde:
b) Skyldner: Den som selv skylder eller for øvrig er ansvarlig for skatt eller for ansvarsbeløp eller avgift.

§ 14-20-2 første ledd skal lyde:
(1) Tollkreditten kan kun benyttes av tollskyldner eller den som opptrer på hans vegne for deklarasjoner via elektronisk datautveksling.

                                                           II
Endringsforskriften trer i kraft straks. med virkning fra 1. april 2010.

 

 

 
 

 

Tilhørende lov

Til toppen