Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 4-6 første og annet ledd.

I

Skattebetalingsforskriften § 4-6-1 skal lyde:

§ 4-6-1. Særskilt forskuddstrekk i arbeidsavklaringspenger
(1) Det skal gjennomføres et særskilt forskuddstrekk pr. måned for enkelte skattytere som mottar arbeidsavklaringspenger. Det særskilte trekket gjelder for perioden 1. mars til 31. desember 2010. Trekkfritakene i § 5-7-1 og § 5-7-2 gjelder ikke.
(2) Det skal gjennomføres et særskilt forskuddstrekk på kr 440 pr. måned for skattytere som fra 1. mars 2010 mottar arbeidsavklaringspenger i stedet for tidsbegrenset uførestønad med rett til helt særfradrag etter skatteloven § 6-81 annet ledd.
(3) Det skal gjennomføres et særskilt forskuddstrekk på kr 220 pr. måned for skattytere som fra 1. mars 2010 mottar arbeidsavklaringspenger i stedet for tidsbegrenset uførestønad med rett til et halvt særfradrag etter skatteloven § 6-81 tredje ledd.

II

Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 4-6-1 oppheves.


III

Endringene under I trer i kraft straks og gjelder for forskuddstrekk for inntektsåret 2010.

Endringene under II trer i kraft 31. desember 2010.


 

Tilhørende lov

Til toppen