Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 16-50 annet ledd.

                                                     I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)gjøres følgende endringer:

Ny § 16-50 med deloverskrift skal lyde:

Ansvar for privat oppdragsgiver

§ 16-50. Ansvar for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift for privat oppdragsgiver

§ 16-50-1. Betaling via bank som vilkår for å unngå ansvar
(1) Med betaling via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling menes betaling fra konto til konto eller betaling på annen måte til mottakers konto i bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling.
(2) Med bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, menes også utenlandsk bank eller foretak som har tillatelse til å drive betalingsformidling.

§ 16-50-2. Kjøp av tjenester og varer sammen med tjenester – avgrensning mot rene varekjøp
(1) Ved vurderingen av om kjøpet gjelder vare eller tjeneste gjelder merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstavene b og c.
(2) Dersom varekjøpet utgjør 80 prosent av leveransens verdi, skal kjøpet regnes som et rent varekjøp.
(3) Ved vurdering av om kjøp av en vare skal anses som et rent varekjøp, eller om varen skal anses kjøpt sammen med en tjeneste, skal det bl.a. legges vekt på om det er en sammenheng mellom varen og tjenesten som ytes, om tjenesteyteren også er leverandør av varen, og om leveringen av varen og tjenesten har nær sammenheng i tid og funksjon.

§ 16-50-3. Fastsetting av hva som utgjør vederlaget og vederlagets størrelse som grunnlag for ansvarskrav mot kjøper
     Flere betalinger som gjelder vederlag for samme tjeneste, eller varer sammen med tjenester, skal vurderes som én betaling ved anvendelsen av beløpsgrensen. Ved løpende eller periodiske ytelser skal flere betalinger i samme kalenderår ses samlet. Betalinger for andre gjentatte kjøp fra samme næringsdrivende skal vurderes hver for seg ved anvendelsen av beløpsgrensen.

§ 16-50-4. Fastsetting av kjøpers ansvar
(1)  Grunnlaget for kjøpers ansvar for skatt og trygdeavgift kan settes til inntil 75 prosent av  vederlaget, eksklusive merverdiavgift. Ansvaret beregnes av grunnlaget med den prosent som tilsvarer summen av skattesatsen for alminnelig inntekt og eventuell trygdeavgift for det aktuelle år.
(2) Kjøpers ansvar for unndratt merverdiavgift tilsvarer fastsatt unndratt merverdiavgift for avgiftssubjektet knyttet til oppdraget fra kjøper.
(3) Ansvaret omfatter ikke ilagt tilleggsskatt, tilleggsavgift eller renter og omkostninger som angitt i skattebetalingsloven § 16-1 første ledd annet punktum.
(4) Spørsmål om fastsettelse av medansvar for kjøper kan ikke tas opp mer enn ti år etter at den ansvarsbetingende transaksjonen fant sted.

§ 16-50-5. Fastsettingsmyndighet og innkrevingsmyndighet for oppdragsgiveres ansvar for den næringsdrivendes inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift 
(1) Det skattekontoret som behandler sak om endring av ligning og endring av merverdiavgiftskrav mot den næringsdrivende fastsetter også vederlagets størrelse samt kjøpers skatteansvar og merverdiavgiftsansvar.
(2) Innkrevingsmyndighet for ansvarskrav knyttet til unndratt skatt og trygdeavgift er skatteoppkreveren for den kommunen hvor den næringsdrivende hører til. Innkrevingsmyndighet for ansvarskrav knyttet til unndratt merverdiavgift er det skattekontoret som har fastsatt grunnlaget for ansvarskravet.
(3) Ansvarskrav som nevnt i annet ledd kan forenes til felles innkreving hos skatteoppkreveren eller skattekontoret.

§ 16-50-6. Saksbehandlingsregler
(1) Vederlagets størrelse, beregningsgrunnlaget og ansvarskravet fastsettes i vedtak samtidig med eller etter at det er fastsatt nytt skatte- og avgiftsgrunnlag for den næringsdrivende hvor det ikke oppgitte vederlaget inngår.
(2) Før vedtak treffes skal kjøper gis varsel med minst tre ukers frist til å uttale seg.
(3) Kjøper har rett til å bli gjort kjent med opplysninger som angår den næringsdrivendes ligning og/eller merverdiavgiftsfastsettelse og som danner grunnlag for ansvarskravet mot kjøper. Den som gir opplysningene, skal gjøre oppmerksom på at taushetsplikten i ligningsloven § 3-13 nr. 1 og merverdiavgiftsloven § 13-2 første ledd gjelder for kjøper.

§ 16-50-7. Klage
(1) Kjøper kan påklage skattekontorets vedtak knyttet til grunnlaget for ansvar for skatt og trygdeavgift til skatteklagenemnda, jf. ligningsloven § 2-2.
(2) Kjøper kan påklage skattekontorets vedtak knyttet til grunnlaget for ansvar for unndratt merverdiavgift til Klagenemnda for merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 19-1 første ledd.


 § 16-50-8. Søksmål fra kjøper om grunnlaget for ansvarskrave
         Kjøpers rett til rettslig prøving av skatte- og avgiftsmyndighetenes vedtak om medansvar for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift følger reglene i ligningsloven § 11-1 og merverdiavgiftsloven § 20-1 så langt de passer.


                                                     II
Endringene trer i kraft 1. januar 2011.

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2010 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-51 fjerde ledd

                                                           I

I forskrift 19. november 1999 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven gjøres følgende endring:

Ny § 6-51 skal lyde:
§ 6-51. Betaling via bank som vilkår for fradragsrett

§ 6-51-1. Betaling via bank
(1) Med betaling via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling menes
betaling fra konto til konto eller betaling på annen måte til mottakers konto i bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling.
(2) Med bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, menes også utenlandsk bank eller foretak som har tillatelse til å drive betalingsformidling.

                                                            II
Endringen trer i kraft 1. januar 2011.

Forskrift om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 16. desember 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 8-8 fjerde ledd.

                                                      I
I forskrift 15. desember 2009 nr. 150 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endring:

Ny § 8-8 skal lyde:
§ 8-8. Betaling via bank som vilkår for fradrag for inngående merverdiavgift

§ 8-8-1. Betaling via bank
(1) Med betaling via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling menes
betaling fra konto til konto i bank eller betaling på annen måte til mottakers konto i bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling.
(2) Med bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, mener også utenlandsk bank eller foretak som har tillatelse til å drive betalingsformidling.

                                                     II

Endringen trer i kraft 1. januar 2011.

 

Til toppen