Forskrift om endring av forskrift 21.12.2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 2. februar 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 10-4 og 11–5 fjerde ledd.

                                                             I

I forskrift 21. desember 2007. nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 10–21–1 skal lyde:
§ 10–21–1. Forfall av utlignet skatt for konkurs- og administrasjonsbo for upersonlige skattytere
       For konkurs- og administrasjonsbo som nevnt i skattebetalingsloven § 4–1 første ledd bokstav a, og som etter § 6–5–5 er unntatt fra plikten til å betale forskuddsskatt, forfaller utlignet skatt i sin helhet til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter. Er utlignet skatt for boer som nevnt i første punktum fastsatt ved forhåndsligning, gjelder bestemmelsen om forfall i skattebetalingsloven § 10–51 bokstav d.

§ 11–5–1 første ledd oppheves.

§ 11–5–1 annet ledd blir første ledd og skal lyde:
(1) Ved anvendelsen av reglene i skattebetalingsloven § 11–5 anses utbetalingene å ha skjedd i denne rekkefølgen: tilleggsforskudd, utskrevet forskuddsskatt, forskuddstrekk. Innenfor hver av disse kategoriene regnes det senest innbetalte beløpet som utbetalt først.

§ 11–5–1 tredje ledd blir annet ledd.

§ 11–5–2 skal lyde:
§ 11–5–2. Rentegodtgjørelse til personlige skattytere ved forhåndslikning og ved tilbakebetaling av deponerte forskudd på skatt etter skattebetalingsloven § 8–4
  Skattytere som etter forhåndslikning får utbetalt overskytende forskudd på skatt, eller negativ skatt som følge av at fastsatt fradrag overstiger utliknet skatt, og skattytere som får tilbakebetalt forskudd deponert etter skattebetalingsloven § 8–4, gis rentegodtgjørelse etter følgende regler:
 a) Når utbetalingen skjer senere enn 1. juli i inntektsåret, godtgjøres renter med rentesats etter skattebetalingsloven § 11–6 annet ledd annet punktum, redusert med 28 pst., beregnet fra 1. juli i inntektsåret og fram til skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Er det innbetalt tilleggsforskudd beregnes renter fra fristen for betaling av tilleggsforskudd etter § 4–7.
b) Tilleggsforskudd tilbakebetales før annet forskudd. Det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Dersom utskrevet forskuddsskatt dekkes ved utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren, regnes beløpet som innbetalt første dag i den oppgjørsperiode trekket skjer.

§ 11–5–3 skal lyde:
§ 11–5–3. Renteberegning i saker om kildeskatt på utbytte
(1) I saker om kildeskatt på utbytte beregnes rentegodtgjørelse fra 1. juli i inntektsåret og fram til melding om skatteoppgjøret blir sendt selskapet som har trukket kildeskatten.
(2) Rentetillegget i saker om kildeskatt på utbytte beregnes fra 1. juli i inntektsåret og fram til melding om skatteoppgjøret blir sendt selskapet som har trukket kildeskatten.

§ 11–5–4 første ledd oppheves.
§ 11–5–5 første ledd oppheves.
§ 11–5–5 annet ledd blir nytt første ledd.

§ 11–5–5 tredje ledd blir nytt annet ledd og skal lyde:
(2) Det skal ikke beregnes rentetillegg i tilfeller som nevnt i § 11–5–4 bokstav d.

§ 11–5–7 oppheves.

                                                             II

Endringene trer i kraft straks.


 

Tilhørende lov

Til toppen