Forskrift om endring av forskrift 23.02.1970 nr. 1 (Nr. 24) vedrørende omsetnng av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Forskrift om endring av forskrift 23.02.1970 nr. 1 (Nr.24) vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2006 i medhold av lov 19. juni 1966 nr. 66 om merverdiavgift § 16 siste ledd bokstav a, jf. første ledd nr. 2.

I

I forskrift 23.02.1970 nr. 1 (Nr.24) vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen gjøres følgende endring:

§ 15 første ledd ny bokstav e skal lyde:

e. Rett til å disponerekommunal havn som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5 a annet ledd nr. 10.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

Til toppen