Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten

Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2006 med hjemmel i lov 13. januar 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16 a, jf § 6-2.

I

§ 1 første ledd skal lyde som følger:

Når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1.000 kreves dette ikke lønnsinnberettet. Samlede lønnsutbetalinger som ikke overstiger kr 2.000 kreves likevel ikke innberettet når utbetalingene bare gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig. Overskrides beløpsgrenseneetterførste eller annet punktum, skal hele beløpet innberettes. Uavhengig av om det er utbetalt lønn som er fritatt for innberetning etter første eller annet punktum eller om det ikke er utbetalt slik ytelse, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter være fritatt fra lønnsinnberetning når beløpet ikke overstiger kr 1.000.

II

Endringene trer i kraft straks og med virkning fra og med inntektsåret 2007.

Til toppen