Forskrift om endring av forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Forskrift om endring av forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I.

I forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd femte punktum skal lyde:

Avgiften forfaller til betaling 20. mars.

§ 4 tredje ledd skal lyde:

For kjøretøy som er registrert på ny eier i tiden 1. januar til forfallsdatoen 20. mars, forhøyes skyldig avgift med tilleggsavgift først ved utløpet av fristen for betaling av påkravet, jfr. § 5.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

Til toppen