Forskrift om endring av forskrift 8. januar 1997 nr. 6 om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent

Forskrift om endring av forskrift 8. januar 1997 nr. 6 om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent.

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2006 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 6 og § 6-16 c, jfr. § 6-3 nr. 5.

I

Hjemmelshenvisningen skal lyde som følger:

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 8. januar 1997 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 6 og § 6-16 c, jfr. § 6-3 nr. 5.

II

Endringen trer i kraft straks.

Til toppen