Forskrift om endring av forskrift av 18.12.1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt

Forskrift om endring av forskrift av 18.12.1997 nr. 1408 om nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, pensjonspoeng og avgift når utlignet skatt og avgift helt eller delvis ikke er betalt

Fastsatt av Finansdepartementet 11. desember 2006 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-15 femte ledd.

I

§ 1 annet ledd første punktum skal lyde:

Nedsettelse av den pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven § 3-15 femte ledd foretas som endringssak etter ligningsloven kapittel 9.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Til toppen