Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

                                                         I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

Ny § 3 – 10 – 6 skal lyde:

§ 3 – 10 – 6 Avgiftsfritak for mineralolje som benyttes til høsting av tang og tare
(1) Det gis refusjon for innbetalt grunnavgift på fyringsolje mv. for avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som bedriver høsting av tang og tare. Det er et vilkår for refusjon at fartøyet er registrert i Norsk ordinært skipsregister med fartøytypekode 6H.
(2) Søknad om refusjon sendes månedlig på fastsatt skjema til Tollregion Midt-Norge (Trondheim regiontollsted).

§ 5 – 2 bokstav a skal lyde:

a) importører av avgiftspliktige varer som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven § 2 – 1,

                                                  II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.

 

 

Til toppen