Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 26. oktober 2010 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 4-10 femte ledd

                                                          I
I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer:

§ 7-3-10 skal lyde:
Bestemmelsene i § 7-3 del B gjelder fordeling av formue og inntekt mellom andelshavere i boligselskaper, jf. skatteloven § 4-10 tredje ledd og § 7-3. Formue i form av andelshavers boenhet omfattet av skatteloven § 4-10 annet ledd i boligselskapet omfattes ikke av denne forskriften.

§ 7-3-13 skal lyde:
Ved fordeling etter husleiebrøk fordeles alle inntekts- og formuespostene unntatt ligningsverdi av boenhet omfattet av skatteloven § 4-10 annet ledd, på andelshaverne etter forholdet mellom påløpt husleie for den enkelte boenhet i året og påløpt husleie for samtlige boenheter for andelshaverne i året. Som påført husleie for samtlige boenheter regnes også beregnet husleie i året for boenheter som er pålagt brukt som bolig for andelshaverne, men som ikke er ferdigstilt eller solgt.

§ 7-3-14 annet ledd skal lyde:
(2) Øvrige inntekts- og formuesposter unntatt ligningsverdi av andelshavers boenhet omfattet av skatteloven § 4-10 annet ledd, fordeles etter andelsbrøk. Andelsbrøk fastsettes etter det opprinnelige forholdet mellom den enkelte boenhetens innskudd med tillegg av andel fellesgjeld og samlet innskudd med tillegg av samlet fellesgjeld.

                                                            II
Endringene der I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2010.

Tilhørende lov

Til toppen