Forskrift om endring i forskrift 23. november 2007 nr 1318 om eiendomsmegling

Fastsatt av Finansdepartementet 24. februar 2010 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 1-4, § 2-7, § 2-9, § 3-1, § 4-6, § 6-7 og § 6-10.


                                                           I.

Ny § 1-3 skal lyde:

 § 1-3. Nærmere regler om utleiemegling
(1) Bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd nr. 3 til 6 og nr. 9 til 13 kan fravikes ved oppdrag omfattet av eiendomsmeglingsloven § 1-4 annet ledd.
(2) Oppgave som nevnt i eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd skal ved utleiemeglingsoppdrag i tillegg inneholde opplysninger om:
a) leieobjektets arealer eller antall rom,
b) leiesum og øvrige betalinger etter husleieloven § 3-1 jf. § 3-4,
c) leietiden og partenes oppsigelsesadgang,
d) utleiers krav til depositum eller garanti,
e) vilkår om leierens vedlikeholdsplikt,
f) om leieobjektet er utleiers egen bolig, og om dette gir leieren færre rettigheter
enn ved leie av annen bolig, jf. husleieloven § 11-4 og
g) eventuell adgang til fremleie av leieobjektet eller deler av dette.

Ny § 1-4 skal lyde:

§ 1-4.  Nærmere regler om utenlandsmegling
(1) For oppdrag som er omfattet av eiendomsmeglingsloven § 1-4 fjerde ledd kan § 6-3 tredje ledd og § 6-4 fravikes.
(2) Eiendomsmeglingsloven § 3-5 er ikke til hinder for at oppdragstaker kan benytte kontraktsmedhjelper som har rett til å utføre eiendomsmegling i det landet eiendommen befinner seg. Eiendomsmeglingsloven § 6-4 annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 2-3 femte ledd skal lyde:

(5) Sikkerheten dekker også rimelig kostnader som tredjepersoner har hatt i forbindelse med avvikling av de enkelte oppdrag, herunder oppbevaring av oppbevaringspliktige dokumenter, jf. § 3-7, i de tilfeller der foretakets rett til å drive eiendomsmegling har falt bort etter eiendomsmeglingsloven § 8-2 og § 8-3.

§ 2-8 skal lyde:

§ 2-8. Særlige bestemmelser om fagansvarlig
(1) For den eiendomsmeglingsfaglige utøvelsen skal fagansvarlig, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-9 annet ledd, på basis av en vurdering av aktuelle risikoer, sørge for å etablere forsvarlig risikostyring og internkontroll etter retningslinjer fastsatt av styret, jf. forskrift 22. september 2008 nr. 1080 om risikostyring og internkontroll. Fagansvarlig skal løpende følge opp endringer i foretakets risikoer, og påse at foretakets risikoer er forsvarlig ivaretatt i samsvar med styrets retningslinjer. Fagansvarlig skal gi styret relevant og tidsriktig informasjon som er av betydning for foretakets risikostyring og internkontroll, herunder informasjon om nye risikoer. Fagansvarlig skal sørge for at risikostyringen og internkontrollen blir dokumentert, gjennomført og overvåket på en forsvarlig måte. Avvik skal rapporteres til foretakets styre.
(2) Fagansvarlig skal påse at foretaket har en skriftlig oversikt over utdanning og praksis samt etterutdanning for alle ansatte og personer med tilsvarende tilknytning som utfører arbeid som ledd i eiendomsmegling. Oversikten skal vurderes og oppdateres løpende. Fagansvarlig skal påse at utdanning, praksis og etterutdanning oppfyller kravene i lov og forskrift.
(3)Fagansvarliges plikter etter annet ledd gjelder tilsvarende for oppbevaring av dokumentasjon som nevnt i § 4-11 annet ledd.

§ 2-10 skal lyde:

§ 2-10. Opphør av eiendomsmeglingsvirksomhet
Ved opphør av eiendomsmeglingsvirksomhet skal foretaket gi melding til Finanstilsynet om dette. I meldingen skal det framgå hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringspliktige dokumenter, jf. § 3-7.  Melding skal inneholde bekreftelse fra revisor om at det ikke finnes klientmidler eller regnskapsført klientansvar. Første punktum gjelder tilsvarende ved opphør av filial, jf. eiendomsmeglingsloven § 2-2 første ledd.

§ 3-4 første punktum skal lyde:

Oppdrag som kun gjelder oppgjør for andre eiendomsmeglingsforetak i medhold av eiendomsmeglingsloven § 3-5, skal bare føres i særskilt oppdragsjournal for oppgjørsforetak.

§ 3-12 tredje ledd skal lyde:

Saldo på klientkonto skal hver måned avstemmes mot bokført saldo for klientmidler i regnskapet. Innestående midler på klientkonto ifølge regnskapet skal være avstemt mot det samlede klientansvaret ifølge regnskapet. Avvik mellom regnskapsstørrelsene skal være forklart. Likeledes skal klientansvaret for de oppdrag foretaket har ved månedens slutt avstemmes mot bokført klientansvar (klientgjeld) hver måned. Avvik skal forklares. Dersom saldolisten, som viser klientansvaret for det enkelte oppdrag, har negative saldi, skal årsaken forklares.

Ny § 4-10 skal lyde:

§ 4-10. Etterutdanning
(1) Personer som har eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 4-3 eller etter forskrift 23. november 2007 nr. 1282 § 5, som er engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet, skal kunne dokumentere 15 timers etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår.
(2) Som relevant etterutdanning regnes kurs innenfor emner som angitt i § 4-2, arrangert av godkjent utdanningsinstitusjon, jf. § 4-1 første ledd, eller organisasjoner som representerer enten eiendomsmeglingsforetak eller personer som nevnt i første ledd. Forelesninger på kurs som nevnt i forrige punktum regnes som relevant etterutdanning på lik linje med deltakelse.
(3) Finanstilsynet kan etter søknad fra arrangør godkjenne andre kurs som relevant utdanning.

Ny § 4-11 skal lyde:

§ 4-11. Dokumentasjon av etterutdanning
(1) Etterutdanning må kunne dokumenteres fra og med det tredje året etter at vedkommendes engasjement i eiendomsmeglingsvirksomhet ble påbegynt.
(2) Dokumentasjonen skal minst angi:
a) navn på den som arrangerer kurset,
b) emneområde,
c) kort beskrivelse av kursets innhold og
d) kursdato og varighet.
(3) Kopi av dokumentasjon nevnt i annet ledd skal fortløpende gis til fagansvarlig.

§ 6-2 nytt annet punktum skal lyde:

Det skal også gis opplysninger om hvem som er ansvarlig for oppdraget og hva som er avtalt om oppdragstakers rett til å kreve dekning av utlegg.

§ 6-3 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Oppdragstaker skal oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgivere, men henvise til oppdragstaker.

§ 6-3 annet og tredje ledd skal lyde:

(2) Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at oppdragstaker kan håndtere det i samsvar med foregående ledd, skal han fraråde budgiver å stille slik frist, og gi uttrykk for at det kan føre til at oppdragsgiver ikke vil akseptere budet. Dersom budgiver velger å opprettholde den korte fristen, skal oppdragstaker orientere oppdragsgiver om budet og om følger av at fristen er for kort. Oppdragstaker skal så langt det er nødvendig og mulig orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold, og legge til rette for at disse får rimelig tid til å områ seg. Oppdragstaker skal også bistå ved vurdering av bud.
(3) I forbrukerforhold skal oppdragstaker ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag.


                                                       II

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2010, med unntak av § 4-10, som trer i kraft 1. januar 2011.

 

 

 

Til toppen