Forskrift om endring i forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt mv.

Forskrift om endring i forskrift 26. februar 1999 nr. 272 om rentegodtgjørelse og rentetillegg av skatt mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 27 nr. 7.

I

§ 9 skal lyde:

Resterende skatt tillegges 1,7 prosent rente.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2007

Til toppen