Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2001 nr. 800 (Nr. 122) om levering av årsterminoppgave for registreringspliktige næringsdrivende med liten omsetning

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2001 nr. 800 (Nr. 122) om levering av årsterminoppgave for registreringspliktige næringsdrivende med liten omsetning

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 31a.

I

§ 3 skal lyde:

Oppgaven må være kommet frem til avgiftsmyndighetene innen den frist som er fastsatt i merverdiavgiftsloven § 31a. Avgiften forfaller til betaling på samme tidspunkt, jf. merverdiavgiftsloven § 34.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2007.

Til toppen