Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2006 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde:

For avgift på teknisk etanol, forbruksavgift på elektrisk kraft, avgift på sluttbehandling av avfall og avgift på utslipp av NO x, oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, 3-13-2 og § 3-19-4.

§ 2-7 første ledd skal lyde:

Registrerte virksomheter kan fører varer som utføres til utlandet uten avgift i avgiftsoppgaven. Med utføres til utlandet menes utførsel av varer fra Norge og til en annen stats landterritorium. Tilsvarende gjelder avgift på varer som legges inn på tollager i samsvar med bestemmelsene i Stortingets avgiftsvedtak.

§ 3-4-1 første og annet ledd skal lyde:

Saklig virkeområde

(1) Avgiftsplikten omfatter:

a) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker, jf. § 3-4-3,

b) alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt kunstig søtstoff, jf. § 3-4-4.

(2) Avgiftsplikten omfatter ikke melkeprodukter tilsatt til og med 15 gram sukker pr. liter.

§ 3-4-1 tredje ledd oppheves.

Gjeldende fjerde ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde:

Alkoholfrie drikkevarer som tilfredsstiller vilkårene i Landbruksdepartementets forskrifter for produksjon, merking og omsetning av spiseis fastsatt ved kgl.res. 15. april 1977 nr. 9636, er ikke avgiftspliktige.

§ 3-4-2 skal lyde:

Avgiftsgrunnlag og -beregning

Avgiften beregnes pr. liter.

Ny § 3-4-3 skal lyde:

Sukker

(1) Som sukker anses:

 1. sukker i fast/flytende form (sukker eller sirup av sukker)
 2. hvitt sukker, brunt sukker
 3. råsukker
 4. maltsirup
 5. lønnesirup
 6. glukosesirup
 7. tørket glukosesirup
 8. fruktose
 9. honning
 10. konsentrert juice av frukt og bær
 11. invertsukkerløsning og sirup av invertsukker
 12. glukose-fruktose-sirup (også tørket)
 13. fruktose-glukose-sirup (også tørket)
 14. invertsukker (også med innhold av krystaller i løsningen)
 15. maissirup
 16. produkter av hydrolysert stivelse slik som: dekstrose eller dekstrose monohydrat
 17. vannfri dekstrose
 18. høyfruktosesirup
 19. krystallinsk fruktose
 20. frukt- og bærsaft (også som råsaft)
 21. vegetabilsk ekstrakt.

(2) Toll- og avgiftsdirektoratet kan etter innhentet uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet eller Mattilsynet fatte vedtak om at sukker som ikke er nevnt i første ledd skal anses som sukker.

Ny § 3-4-4 skal lyde:

Kunstig søtstoff

(1) Som kunstig søtstoff anses:

 1. E950 Acesulfam K
 2. E951 Aspartam
 3. E952 Cyklaminsyre
 4. E952 Kalsiumcyklamat
 5. E952 Natriumcyklamat
 6. E954 Sakkarin
 7. E954 Kalsiumsakkarin,
 8. E954 Kaliumsakkarin
 9. E954 Natriumsakkarin
 10. E955 Sukralose
 11. E959 Neohesperidin DC
 12. E962 Salt av aspartam-acesulfam.

(2) Toll- og avgiftsdirektoratet kan etter innhentet uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet eller Mattilsynet fatte vedtak om at kunstig søtstoff som ikke er nevnt i første ledd skal anses som kunstig søtstoff.

§ 3-6-2 skal lyde:

Avgiftsgrunnlag og -beregning

(1) Avgiften beregnes pr. volumliter.

(2) Andel innblandet biodiesel i mineraloljen inngår ikke i avgiftsgrunnlaget. Importører skal kunne fremlegge prøve og analysesertifikat eller annen dokumentasjon fra produsent, som viser andel biodiesel i mineraloljen. Produsenter skal føre nøyaktig måling av biodiesel i mineralolje. Dette leddet gjelder tilsvarende for andel bioetanol i bensin.

Ny § 3-6-5 skal lyde:

Avgiftsfritak for bensin gjenvunnet i VRU-anlegg

(1) Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i avgiftsoppgaven dersom bensinen er gjenvunnet i VRU-anlegg.

(2) Ikke registrerte virksomheter kan søke tollregionen om refusjon månedlig. Antall liter gjenvunnet bensin skal framgå av søknaden.

§ 3-8-1 første ledd bokstav a skal lyde:

a) motor- og girsmøreolje (auto, marine og fly) og industrielle smøreoljer som hører under tolltariffens varenummer 27.10.1981, 27.10.1983, 27.10.1985, 27.10.1987, 27.10.1991, 27.10.1993, 27.10.1994, 27.10.1999, 27.10.9100, 27.10.9900, 34.03.1901, 34.03.1909, 34.03.9901 og 34.03.9909,

§ 3-9-2 annet ledd oppheves.

§ 3-9-4 tredje ledd siste punktum skal lyde:

Det gis heller ikke tilskudd til bruk av båt som er registrert i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster når eieren er yrkesaktiv fisker eller fangstmann.

§ 3-9-4 sjette ledd skal lyde:

Regiontollstedet utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:

Bensinforbruk:

Tilskudd kr:

Under 100 liter

0 kr

100 - 299 liter

1 053 kr

300 - 599 liter

1 998 kr

600 - 899 liter

3 087 kr

900 - 1199 liter

4 079 kr

1200 - 1499 liter

5 063 kr

1500 liter og over

6 044 kr

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

Ny § 3-9-5 skal lyde:

Avgiftsfritak for bensin gjenvunnet i VRU-anlegg

(1) Registrerte virksomheter kan føre bensin uten avgift i avgiftsoppgaven dersom bensinen er gjenvunnet i VRU-anlegg.

(2) Ikke registrerte virksomheter kan søke tollregionen om refusjon månedlig. Antall liter gjenvunnet bensin skal framgå av søknaden.

Ny § 3-12-14 skal lyde:

Avgiftsfritak for kraft som brukes til framdrift av skinnegående transportmiddel

( 1) Elektrisk kraft som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel er fritatt for avgift. Fritaket omfatter også trolleybusser.

(2) Elektrisk kraft som leveres til oppvarming av og belysning i transportmidler som omfattes av første ledd, er også fritatt for avgift.

Gjeldende § 3-12-14 og § 3-12-15 blir nye § 3-12-15 og § 3-12-16

§ 3-12-16 ny bokstav e skal lyde:

e) foretak som bruker elektrisk kraft til framdrift, oppvarming og belysning i et skinnegående transportmiddel eller trolleybuss må legge fram egenerklæring knyttet til faktisk bruk.

§ 3-13-4 annet ledd skal lyde:

Deponi som tilfredsstiller kravene til dobbel bunn- og sidetetting i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg I punkt 3.1 til 3.3 eller som etter en risikovurdering har fått lempet på disse kravene av forurensingsmyndighetene etter avfallsforskriftenkapittel 9 vedlegg I punkt 3.4, kan benytte redusert avgiftssats .

§ 3-15-3 første ledd første punktum skal lyde:

Båtmotorer som leveres til bruk i fartøyer som er registrert i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, skipsregisteret (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), er fritatt for avgift.

§ 3-15-3 tredje ledd første punktum skal lyde:

Fritaket gjennomføres ved at båtmotorer leveres uten avgift mot erklæring om at båtmotoren er til bruk i fartøy som er eller vil bli registrert i register som nevnt i første ledd.

§ 4-1-1 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Det gis fritak for innbetalt avgift på NO x-utslipp fra verneverdige fartøy, museumsjernbaner, tekniske og industrielle kulturminner og tekniske anlegg på museumssektoren i formidlingsøyemed.

§ 4-1-1 annet ledd bokstav b og c skal lyde:

 1. fartøy definert som verneverdig etter Sjøfartsdirektoratets forskrift 15. september 1992 nr. 695 § 2 nr. 53.
 2. fiskefartøy hvor det er inngått verneavtale mellom Riksantikvaren og eier om bevaring av eldre, bevaringsverdige fiskefartøy. Verneavtalen skal være tinglyst i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster.

§ 4-2-1 skal lyde:

Det gis refusjon for innbetalt CO 2 –avgift på mineralolje og grunnavgift på fyringsolje mv. for avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fiske- og fangstfartøy som er innført i Registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster.

§ 4-8-1 første ledd første punktum skal lyde:

Det gis refusjon for betalt avgift på bensin, avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodiesel) og CO 2-avgift på bensin og mineralolje levert til motorvogner tilhørende fremmede lands diplomatiske tjenestemenn som er tilsatt her og er offisielt anmeldt.

§ 5-1 nye bokstaver g og h skal lyde:

 1. virksomheter som eier eller driver NO x-avgiftspliktige enheter, med unntak av virksomhet som kun har avgiftsfrie utslipp eller utenlandsk virksomhet som benytter representant registrert etter § 5-2 bokstav d,
 2. innehaver av konsesjon for norske landingsplasser, jf. luftfartsloven § 7-5 første ledd.

§ 5-2 ny bokstav d skal lyde:

d) representant for utenlandsk virksomhet som eier eller driver NO x-avgiftspliktige fartøy.

§ 5-5 fjerde ledd skal lyde:

For forbruksavgift på elektrisk kraft, sluttbehandlingsavgift på avfall og NO x-avgift gjelder bestemmelsene i annet ledd tilsvarende med de tilpasninger som er nødvendig av hensyn til avgiftens karakter.

§ 6-3 nytt femte ledd skal lyde:

Utenlandsk eier av fartøy skal betale avgift på NO x-utslipp ved representant etter § 3-19-13.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

Til toppen