Forskrift om endringer i kapitalkravsforskriften og CRR/CRD IV-forskriften

Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) og forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Forskrift om endringer i forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) og forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

 

Fastsatt av Finansdepartementet 13. november 2014 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4, jf. § 1 annet ledd, lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansierings­virksomhetsloven) §§ 2-9 til 2-9e, § 2b-2 og § 3-1 og lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-10a tiende ledd, § 8-10b femte ledd, § 8-10c annet ledd, § 9-15, § 9-15a, § 9-16 og § 9-17. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) og nr. 31 (direktiv 2006/49/EF).

 

I

 

I forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 1-2 bokstav r skal lyde:

 

r) Future: finansielt instrument som omfattes av verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd nr. 4 jf. femte ledd nr. 1 og som omsettes under medvirkning av kvalifisert sentral motpart,

 

§ 1-2 bokstav w nr. 4 skal lyde:

 

4. verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond som driver aktiv forvaltning, og kvalifiserte sentrale motparter og børser,

 

§ 5-6 annet ledd bokstav d skal lyde:

 

d. verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond som driver aktiv forvaltning, og kvalifiserte sentrale motparter og børser.

 

§ 15-1 første ledd annet punktum skal lyde:

 

For selskap i finansiell sektor jf. forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak § 12 første ledd som har eiendeler på over 70 mrd. euro, eller som ikke er under tilsyn, skal R multipliseres med 1,25.

 

§ 18-3 niende ledd bokstav f nr. 2 skal lyde:

 

2. er et verdipapirfond, et pensjonsforetak eller en kvalifisert sentral motpart, eller

 

§ 20-4 skal lyde:

 

§ 20-4. Beregningsgrunnlag for engasjementer med sentrale motparter

 

(1) Medlemmer av kvalifiserte sentrale motparter skal fastsette beregningsgrunnlaget etter følgende formel: Min[2 % · TE + 1250 % · DF; 20 % · TE], der TE er institusjonens handelsengasjementer med den sentrale motparten og DF er institusjonens forhåndsfinansierte bidrag til den sentrale motpartens misligholdsfond. Handelsengasjementer er reinvesteringskostnader og potensiell fremtidig eksponering, samt initiell og løpende margin for derivater mv. Øvrige engasjementer skal risikovektes i samsvar med § 5-6.

 

(2) Institusjoner som benytter et medlem av en kvalifisert sentral motpart som mellomledd i en transaksjon kan anvende en risikovekt på 2 % dersom følgende kriterier er tilfredsstilt:

  1. Posisjonene og eiendelene knyttet til transaksjonen holdes adskilt hos både den sentrale motparten og mellomleddet og kan ikke benyttes til å dekke tap dersom mellomleddet eller øvrige klienter misligholder eller går konkurs.
  2. Den sentrale motparten overfører institusjonens posisjoner og tilhørende sikkerheter til et annet medlem av den sentrale motparten dersom mellomleddet misligholder eller går konkurs.
  3. Institusjonen har en uavhengig juridisk vurdering som sier at den ikke påføres tap dersom noen av medlemmene av den sentrale motparten går konkurs.

 

En institusjon som tilfredsstiller kriteriene unntatt bokstav c skal benytte 4 % risikovekt.

 

(3) For medlemmer av ikke-kvalifiserte sentrale motparter skal beregningsgrunnlaget være 12,5 · 1,2 · samlede bidrag til misligholdsfondet. Øvrige engasjementer skal risikovektes i samsvar med § 5-7.

 

§ 20a-2 første strekpunkt skal lyde:

 

- kvalifiserte sentrale motparter. Unntaket omfatter også transaksjoner hvor medlem av kvalifisert sentral motpart benyttes som mellomledd i en transaksjon forutsatt at kriteriene for 2 prosent risikovekt i § 20-4 (1) annet ledd er tilfredsstilt.

 

§ 20a-2 tiende strekpunkt skal lyde:

 

- selskaper som ikke omfattes av beregningsforskriften § 12 første ledd, forutsatt at transaksjonene ikke overstiger følgende grenser:

 

§ 49-2 trettende ledd skal lyde:

 

(13) Frem til 15. desember 2014 kan alle sentrale motparter behandles som kvalifiserte sentrale motparter etter denne forskrifts bestemmelser.

 

II

 

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 5 skal lyde:

 

§ 5. Minstekrav til ansvarlig kapital

Dersom en institusjon skulle komme i brudd med minstekravene til ansvarlig kapital, gjelder reglene i banksikringsloven kapittel 3.

 

§ 6 annet ledd første punktum skal lyde:

 

Dersom en institusjon ikke oppfyller det kombinerte bufferkravet kan disponeringer som nevnt i leddet her bare foretas innen rammen av et maksimalt disponeringsbeløp beregnet etter tredje ledd.

 

III

 

Forskriften trer i kraft straks.