Forskrift 11. desember 1992 nr. 1056 om fordeling av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS

Kongen foretar hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, fordelingen av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS på hovedposter. Departementet foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster.Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov