Forskrift 5. desember 1980 nr. 4938 om målbruk i offentleg teneste

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov