Forskrift 1. juli 2005 nr. 754 om medieregioner

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 1. juli 2005 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven) § 11. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet.

 

 

Se forskriften på lovdata.no