Forskrift om overgangsregler til endringer i pensjonsskattereglene

Fastsatt av Finansdepartementet 23. februar 2011 med hjemmel i lov 10. desember 2010 nr. 67 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) avsnitt VI

Fastsatt av Finansdepartementet 23. februar 2011 med hjemmel i lov 10. desember 2010 nr. 67 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) avsnitt VI 

I

§ 1 Anvendelsesområde for overgangsregel om reduksjon av skatt
Følgende skattytere har rett til skattereduksjon etter denne forskriften:
a) Skattytere som har krav på skattefradrag for pensjonsinntekt, har høyere kapitalutgifter enn kapitalinntekter og som for inntektsåret 2010 fikk skatten utlignet etter skattebegrensningsregelen i skatteloven § 17-1.
b) Ektepar hvor bare den ene ektefellen har krav på skattebegrensning eller skattefradrag for pensjonsinntekt og som for inntektsåret 2010 fikk skatten utlignet etter skatteloven § 17-2.

§ 2 Beregning av merskatt
Merskatten beregnes slik:
a) For skattytere som ikke er gift, beregnes merskatten ved å sammenligne skatt beregnet etter gjeldende regler og skatt beregnet etter reglene som gjelder for enslige uføre som mottar uførepensjon fordi ervervsevnen er satt ned med minst 2/3.
b) For ektepar beregnes merskatten ved å sammenligne skatt beregnet etter gjeldende regler og skatt beregnet etter reglene som gjelder for uføre ektepar som blir skattlagt etter skatteloven § 17-2 annet ledd.

§ 3 Reduksjon av skatt for inntektsåret 2011
1) Fastsatt skatt reduseres slik:
a) Skattytere som ikke er gift, med brutto inntekt under 220 000 kroner får en skattereduksjon lik all merskatt som overstiger 600 kroner. Det gis ikke skattereduksjon til skattytere med brutto inntekt over 440 000 kroner. For skattytere med brutto inntekt over inntektsgrensen for full skattereduksjon, avtrappes skattereduksjonen proporsjonalt med stigende inntekt inntil inntektsgrensen for bortfall av skattereduksjon.
b) Ektepar med samlet brutto inntekt under 330 000 kroner får en skattereduksjon lik all merskatt som overstiger 1 200 kroner. Det gis ikke skattereduksjon til ektepar som har brutto inntekt over 770 000 kroner. For ektepar med samlet brutto inntekt over inntektsgrensen for full skattereduksjon avtrappes skattereduksjonen proporsjonalt med stigende inntekt inntil inntektsgrensen for bortfall av skattereduksjon.
2) Med brutto inntekt menes summen av alle inntektspostene som inngår i alminnelig inntekt, fratrukket tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42. 

§ 4 Reduksjon av skatt for inntektsårene 2012 og 2013
For inntektsåret 2012 reduseres skattyterens skatt med 67 prosent av en skattereduksjon fastsatt etter reglene i § 3. For inntektsåret 2013 reduseres skattyterens skatt med 33 prosent av en skattereduksjon fastsatt etter reglene i § 3.

II

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder for inntektsårene 2011, 2012 og 2013.

 

Tilhørende lov

Til toppen