Forskrift 19. april 2005 nr. 345 om registrerte og uregistrerte trossamfunn

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 19. april 2005 med hjemmel i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen