Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Fastsatt av Finansdepartementet 12.desember 2014 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) m.m. § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

 

§ 1 Forsinkelsesrenten

Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. om renter ved forsinket betaling § 3a første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 9,25 prosent p.a.

 

§ 2 Standardkompensasjon

Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 330 kroner.

 

§ 3 Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 24. juni 2014 nr. 818 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.