Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven og forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

Fastsatt 21. januar 2010 av Finansdepartementet med hjemmel i skattebetalingsloven §§ 2–6, 5–6, 10–4, 11–7, § 14-20, 16–30, ligningsloven § 3A–4 og merverdiavgiftsloven § 17–4.

                                                       I

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven gjøres følgende endringer:

§ 2–6–1 første ledd skal lyde:
(1) Tvangsmulkt etter arveavgiftsloven § 43 og merverdiavgiftsloven § 21–1 innkreves av skattekontoret.

§ 5–6–4 skal lyde:
Ved beregning av forskuddstrekk skal arbeidsgiveren gjøre fradrag i bruttovederlaget for merverdiavgift, når skattyteren er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, ytelsen er merverdiavgiftspliktig og beregnet avgift er dokumentert i samsvar med bestemmelsene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring § 5-5.

§ 10–30–1 skal lyde:
Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10-30 gjelder også merverdiavgift innberettet på omsetningsoppgave (hovedoppgave) som ikke er levert innen oppgavefristen. Tilsvarende gjelder for merverdiavgift fastsatt ved skjønn etter merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav a.

§ 10–51–1 skal lyde:
Forhøyet utgående merverdiavgift i henhold til merverdiavgiftsloven § 21-2 og tvangsmulkt i henhold til lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 43 og skattebetalingsloven § 5-16 forfaller til betaling tre uker etter at melding om kravet er sendt.

§ 10–60–1 skal lyde:
Dersom et tilgodebeløp til registrert næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 11-5 reduseres som følge av kontroll før utbetaling, regnes omsetningsoppgaven (hovedoppgaven) som mottatt når skatte- eller avgiftsmyndigheten har godkjent beløpet til utbetaling.

§ 11–3–1 første ledd skal lyde:
(1) Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-3 skal også tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll, forsinkelsesavgift og forhøyet utgående merverdiavgift, samt renter etter skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2, § 11-4 og § 11-5 inngå i beregningsgrunnlaget.

§ 11–4–1 første ledd skal lyde:
(1) Ved beregning av renter etter skattebetalingsloven § 11-4 skal også tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll, forsinkelsesavgift og forhøyet utgående merverdiavgift, samt renter etter skattebetalingsloven § 11-1, § 11-2 og § 11-5 inngå i beregningsgrunnlaget.

§ 11–4–2 skal lyde:
Ved vedtak om økning som følge av kontroll før utbetaling av krav på utbetaling av merverdiavgift til registrerte næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 11-5, ytes det renter på det godkjente beløpet fra tre uker etter fristen for innlevering av oppgave (hovedoppgave) for vedkommende termin til tre uker etter beløpet er godkjent til utbetaling.

§ 14–20–1 tredje ledd første punktum skal lyde:
Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret for å få innvilget tollkreditt.

§ 14–20–10 tredje ledd skal lyde:
(3) Speditøren må være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret for å få innvilget tillatelse til å foreta dagsoppgjør. Tollregionen kan dispensere fra kravet om registrering.

§ 16–30–1 første ledd skal lyde:
(1) Avgiftskrav mot avgiftssubjekt som i strid med merverdiavgiftsloven § 2-1 femte ledd har unnlatt registrering ved representant, kan innfordres hos følgende kjøpere eller oppdragsgivere:
a) Stat, kommune eller institusjoner som drives av stat eller kommune i den utstrekning disse ikke har fradragsrett for merverdiavgift av leveransen.
b) Ikke-registreringspliktige næringsdrivende.
c) Registreringspliktige næringsdrivende når det ikke foreligger fradragsrett for merverdiavgift av leveransen.

                                                    II

I forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:
       Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling av gjennomføring av reglene om bindende forhåndsuttalelser etter ligningsloven kapittel 3A og merverdiavgiftsloven kapittel 17. Dette gjelder saker om
a) inntekts- og formuesskatt etter lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
b) arbeidsgiveravgift og trygdeavgift etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 og § 23-3 og som ligger innenfor skattemyndighetenes kompetanseområde
c) merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven, med unntak av merverdiavgift som skal beregnes ved innførsel av varer.

§ 8 tredje ledd bokstav c skal lyde:
c) Åtte ganger rettsgebyret for anmodning som gjelder andre, forutsatt at de regnes som små foretak etter grensene i regnskapsloven § 1-6. Dersom det samlede gebyr på grunn av antall deltakere i selskap eller sameie som nevnt i § 3 annet ledd og avgiftssubjekter etter merverdiavgiftsloven § 2–2 annet og tredje ledd blir lavere ved anvendelse av dette ledds bokstav b, anvendes slik beregning.


§ 13 første ledd første punktum skal lyde:
       En avgitt forhåndsuttalelse etter denne forskrift har den bindende virkning for skatte- og avgiftsmyndighetene som følger av ligningsloven § 3A-1 nr. 2 og merverdiavgiftsloven § 17–1 annet ledd.

                                                          III

Endringene under I og II trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen