Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 19. januar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 19-2.

                                                              I
§ 19-2-4 skal lyde:
Renter etter kapittel 11 skal bare beregnes for perioden fra loven trådte i kraft. Renter for perioden før loven trådte i kraft beregnes etter de regler og satser som gjaldt før loven trådte i kraft. Når økning av skatt skyldes frivillig retting eller utfylling av opplysninger etter ligningsloven § 10-3 annet ledd bokstav c skal det likevel beregnes renter selv om det ikke ilegges tilleggsskatt

                                                             II
Endringsforskriften trer i kraft straks.

Til toppen