Forskrift 21. desember 2004 nr. 1793 til stiftelsesloven mv.

Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Kulturdepartementet) 21. desember 2004 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) § 7 tredje ledd og § 61 bokstav h, jf. delegeringsvedtak 19. november 2004 nr. 1490.

Se forskriften på lovdata.no