Høringssvar fra Henning Nilsen

Dato: 12.09.2021

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL FORLENGELSE AV UNNTAKSLOVEN TIL 31. JUNI 2022

MITT NEI TIL FORLENGELSE BEGRUNNES MED:

Med hensyn til unntaksloven så ble den endret i skjerpende retning i 2020. Det nye er at regjeringen kan gjennomføre tiltak «ad hook» uten saksbehandling i Stortinget. En sikkerhetsventil i endringen er at det kreves kun 30% tilslutning i Storting for å oppheve bestående unntaksloven med umiddelbar virkning. I tillegg ønsket regjeringen 100 års hemmelighold av all dokumentasjon som fører til de virkemål den sittende regjering til enhver tid innfører. De fikk gjennomslag for 60 år hemmelighold (?). Videre at pressen og media SKAL formidle det som regjeringen ønsker med hensyn til å informere folket underveis i unntakstilstanden (jfr. Smittevernloven § 4-8. Massemedier – informasjonsplikt).

De får kompensasjon for dette. Hvor mye, i hvilket omfang, hvordan dette skal formidles, eller om det kommer som et tillegg til eksisterende presse- og mediastøtte (per i dag ca. 6,5 milliarder til NRK, 850 millioner til TV2 og ca. 4,5 milliarder kroner til landsdekkende presse) utdypes ikke. Uten mulighet for innsyn virker det på meg som en carte blanche rekvisita slik at pressen og media tjener mer på å informere «mye og ofte» ettersom det utløser ekstra midler.

Vi ser nå i disse dager at selv med fullendte to doser med vaksiner så blir noen få smittet og dør av en annen type Covid-19 mutert virus. Videre er det påvist flere tilfeller av at enkelt-vaksiner dessverre har destruktive og drepende bivirkninger i seg selv. Videre påvises det i disse dager (for eksempel i Israel) at et flertall av de som registreres som syke og eller legges inn på sykehus av Deltaviruset (fjerde bølge) er fra før fullvaksinerte. Derfor begynner de nå med tredje påfyllsdose av vaksiner og diskuterer allerede den fjerde- og femte dosering. En ting å undres over er om hvorfor denne vaksineprotokollen i stedet heller burde vært kalt «profylakse», når man ser for seg en uendelig rekke med påfyllsdoser hver sjette måned.

Pressen i Norge unndrar å gi oss gjennomgående og oversiktlig mediedekning. Media har kun søkelys på smittetall, gjerne sett i sammenheng med antall testede pr dag, pr uke eller pr måned. Vi vet at hittil har det blitt gjennomført mer enn 5 millioner tester i Norge hvor noe over 100 000 har blitt (påvist med) Covid-19.

Pressen, media og regjeringen har konstant i mer enn et 18 måneder nå benyttet en hersketeknisk formulering om «smittede», som om man er syk. «Påvist med» er visst ikke-ord. Når man i tillegg vet at bare rundt 5% av disse blir kontrollert i laboratorium og at det da brukes 35-40 sykluser i stedet for oppfinnerens anbefaling på 30 sykluser blir det et stort antall som er «falske» positive tester. De øvrige 95% av testene kan dermed ha et stort antall falske positive. Det blir fra flere tusen helsepersonell- og leger over hele verden om at det kan være mer enn 80% falske positive tester.

Det er også svært få som er døde av eller med Covid-19 hittil på verdensbasis og spesielt i Norge. Samlet antall hittil ihht. WHO ser vi følgende tall pr. 12. Sept. 2021 (alle tall rundet opp til nærmeste heltall): påvist med Covid er 223,03 millioner, antall døde er 4,603 millioner og antall vaksinerte er 5, 35 milliarder.

Det er også påvist at f.eks. i USA at sykehusene får flere hundre dollar mer i tilskudd pr. død pasient hvis Covid-19 er registrert som dødsårsak. Er det slik i Norge også at sykehusets direktør, som kun har finansielle strukturer å forholde seg til, ser det som en økonomisk fordel ved å feie det de kan under samme teppe som Covid-19 dødsfall? Konspirasjonsteori eller ei, man kommer ikke bort fra det å se flere bilder i sammenheng så får puslespillet mer og mer korrekt farge og nyanser. Videre er det på generelt grunnlag svært betenkelig at journalister ikke ser ut til å ha interesse av å gi samfunnet annet innsyn enn “smittet” og overlater folket til å måtte søke opp alternative informasjonskanaler land til land som viser en annen og mer balansert verdifullt innsyn. Bare ved å oppsøke WHO sine sider (WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data)

Får man en mer nøyaktig innside informasjon som ikke står overens med det skrekkscenarioet som norske politikere og helsedirektøren overøser oss konstant hver dag. Hele tiden forandres deres uttalelser, “snart er det over” til “ny smittebølge på gang, nye innskrenkende tiltak”

Når man sjekker antall dødsfall i Worldometer (benyttet av WHO) finner man følgende tall pr. 10 april for hele verden:

· Antall Covid -9 påvisninger = 135 545 250

· Antall dødsfall = 2 932 371

· Antall som er helt friske fra Covid-19 = 109,038,958 (dette er jo et svært positivt tall)

Som da betyr at 23 573 921 fortsatt er under behandling som mindre syke eller veldig syke.

Antall døde av Covid-19 sammenlignet med summen av mennesker på jorden: 0,0375%. Det er 7 828 125 555 mennesker på jorden pr. 10 april 2021.

Til sammenligning døde det anslagsvis 50 millioner mennesker i verden under Spanskesyken (1918-1920). Det er også antydet tall helt opp mot 100 millioner, men jeg forholder meg her til skeptiske tall. Av en befolkning på ca. 1,8 milliarder mennesker den gang ga denne influensa-sykdommen, som visstnok gjorde store dødelige inngrep blant yngre mennesker, en dødsrate på 2,78 %. Det vil si at dagens Covid-19-pandemi er 74 ganger mindre dødelig enn Spanskesyken. Starten på den influensa-sykdommen er antatt å være i New York våren 1918, men utviklet seg i Europa.

Til orientering er det pr. 10. april 2021 registrert 134 224 døde av influensa Worldwide og i Norge kun to-tre døde og null-0 innlagte på sykehus de siste 18 mnd.

Unntaksloven av 27. mars 2020 (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-76-l-20192020/id2697885/?ch=1 ):

«Departementet foreslår at lovens varighet forlenges med én måned gjennom en endring i lovens § 7. Loven vil da gjelde til og med 27. mai 2020. En slik forlengelse ble støttet av et stort flertall av høringsinstansene. Departementet ser ikke for seg en forlengelse ut over dette. Videre foreslås det en mindre endring i lovens § 5 som bringer ordlyden i samsvar med den praksisen som har utviklet seg i forståelse med Stortinget.»

Koronaloven var en midlertidig lov som ble opphevet 27. mai 2020. Det fulgte av koronaloven at Kongen i statsråd kunne utfylle, supplere eller fravike et utvalg lover gjennom midlertidige forskrifter.

De midlertidige forskriftene som ble gitt med hjemmel i koronaloven ble opphevet med loven.

I de tilfellene det var behov for å videreføre bestemmelsene i de midlertidige forskriftene, ble disse fremmet som forslag til midlertidige lover til Stortinget.

Stortinget har på bakgrunn av disse forslagene vedtatt nye lover som trådte i kraft samtidig med at forskriftene ble opphevet.

Kan det bli innført vaksineringstvang i Norge? Ikke ifølge Bent Høie november 2020: HOD viser til uttalelser helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) – «Det vil være helt frivillig å ta vaksinen når det blir klar. Vi har ingen tradisjon for obligatorisk vaksinering i Norge, og vi har heller aldri hatt behov for det».

Men så har vi det som heter Smittevernloven og Jfr. Juridika.no mener det er viktig å se på begrepsbruken:

· Tvangsvaksinering,

· obligatorisk vaksinering og

· vaksinering som vilkår for goder

Diskusjonen rundt vaksiner preges til en viss grad av forvirring om terminologi. For eksempel brukes begrepet tvangsvaksinering gjerne om en rekke ulike forhold, fra å fysisk påtvinge personer en vaksine de ikke vil ha, til å sette vaksinering som vilkår for goder eller tillatelser. Det er imidlertid hensiktsmessig å skille mellom disse.

Begrepet tvangsvaksinering er når noen faktisk blir vaksinert mot sin vilje eller når det er en lov- eller forskriftspålagt plikt å ta en vaksine. Dette er ikke aktuelt i en norsk sammenheng, selv om et tilgrensende tilfelle fra Lyngdal er omtalt i media. Regjeringen har gjentatte ganger understreket at slik (lovpålagt) tvangsvaksinering er uaktuelt i Norge, og at vaksiner må være basert på frivillighet. Smittevernloven gir imidlertid en hjemmel til å fastsette at «befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere», men det kreves at dette må være «avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom» som uten en slik plikt vil føre til at folkehelsen blir «vesentlig skadelidende». Helsedirektoratet har uttalt at dette unntaket er «svært snevert». Smittevernlovens bestemmelser om pliktig vaksinering har ikke vært anvendt.

Min mening: Mediene er en skamplett i alt dette fordi de har blitt maktens beskyttere, vår tids moderne "skytshelgener". Vi snakker da ikke om "engler" som beskytter folket mot onde krefter, men om maktens "reddende engler" som beskytter fyrsten og presteskapet mot folket. Og denne rollen rettferdiggjør de fordi de hevder at det nå skal skapes en mer rettferdig og bærekraftig verden. Hvor blind kan man bli?

Covid-19 pandemi, klima, kjønns-, rase- og woke-agenda er alle initiert som redskaper for å avskaffe nasjonal suverenitet, undergrave nasjonal kultur, tilsidesette demokrati og for å lette overføring av penger og beslutningsmakten fra de mange til de få.

Til orientering er det slik at hvis man frivillig lar seg vaksinere i dag vil man også frita staten for erstatningsplikt hvis du blir alvorlig syk og får senskader av vaksinen eller om du dør. Du kan heller ikke kreve erstatning fra de farmasøytiske selskapene som lager vaksinene, ettersom de har fått amnesti fra FN og EU og Norge. Hvis du nekter og de vaksinerer deg under tvang vil du derimot kunne kreve å få erstatning.

Juridika.no sier videre: Begrepene obligatorisk vaksinering, eller påkrevd vaksinering benyttes når det stilles vilkår om vaksine for å få tilgang til allmenne rettigheter (som å gå på skole eller få helsehjelp), eller frivillige tilbud (som barnehageplass eller adgang til kino eller reising). Smittevernloven gir hjemmel til å sette vilkår om vaksinering. Ved «alvorlig utbrudd av en allmenfarlig smittsom sykdom» kan det i forskrift fastsettes at personer som ikke er vaksinert må holde seg innenfor bestemte områder, kan nektes deltakelse i for eksempel barnehager, skoler eller offentlig transport eller kan pålegges å ta andre forholdsregler.

Nå er dessverre grønne “digitale” vaksinepass innført ved å sette vaksinasjon som vilkår for tillatelser eller tjenester. Slike alt overgripende tiltak, ikke bare fratar folk frihet, men også todeling av folket i to diskriminerende klasser. Med andre ord en full splid til våre menneskerettigheter og til en offentlig diskriminering av egen befolkning. En slik «belønningspolitikk» er for meg å betrakte som tvang. «Dø av sult eller ta din vaksine, det er ditt valg», liksom.

Hele dette tiltaket sammen med unntaksloven er direkte brudd på den norske grunnlov samt FN’s menneskerettigheter. Tvangsvaksinering eller tilbud om vaksinering (spesielt de under 18 år) uten å grundig sørge for at hen eller hens foreldre er informert om alle mulige konsekvenser av tiltaket er et direkte brudd på Nurnberg-kodeksen.

Vi ser nå at helsepersonell som velger å ikke ta vaksine mot Covid-19 blir omplassert i jobber hvor de ikke vil utgjøre en smittefare for pasienter.

Det forundrer meg i grunnen hva som er hensikten i så fall: I dag er to tredjedeler av den norske befolkningen vaksinert, herunder alle utsatte grupper. Hva er de vaksinerte redde for da? På hvilken måte kan de som er uvaksinerte være en trussel for den store gruppen? Hvis gruppen med uvaksinerte over tid går gjennom Covid-19 relatert sykdom, vil statistikken tilsi at dødsraten blir svært liten. Deretter oppstår en flokkimmunitet. Når 2/3 av befolkningen er vaksinert, så ville nok en stor prosent av disse allerede være flokkimmune mot viruset.

Men det vil vi jo aldri få vite. Men statistisk kan det jo påvises allerede.

Vi vet at vaksiner har reddet millioner av mennesker de siste hundre år. Også jeg er vaksinert mot mye, husker ikke alt, som barn og ungdom i Norge, influensavaksine og ettersom jeg har jobbet i Afrika i mange år, hatt dusinvis med jobbreiser i Afrika, Asia og Sør-Amerika tatt mange ulike vaksiner- og profylakser.

Men alle disse medisinene og vaksinene har vært gjennom en langvarig utprøving, normalt nærmere 10 år, før de ble godkjente. Alle Covid-19 vaksiner derimot er godkjent via hastevedtak og ikke utprøvd i mer enn noen få måneder. Det vil si at alle som tar vaksinen er prøvekaniner. Det er derfor farmasøytene har fått (det vil si krevd og fått) sitt amnesti mot rettslig forfølgelse hvis noen får senskader eller dør av disse.

Derfor er jeg svært kritisk til vaksinetiltakene, spesielt sett mot alle statistikker som tilsier at dette umulig kan dreie seg om en pandemi. Hverken Worldwide eller i Norge.

Alle statistikker tilsier at det aldri har vært en pandemi, og i hvert fall ikke av en slik art at slike drakoniske tiltak med diverse former for lockdowns og stillstand i verdensøkonomien burde vært gjennomført.

Alle statistikker tilsier at det aldri har vært en pandemi, og i hvert fall ikke av en slik art at slike drakoniske tiltak med diverse former for lockdowns og stillstand i verdensøkonomien burde vært gjennomført.

Derfor sier jeg NEI til en forlengelse og at unntaksloven tilsidesettes, samt at det opprettes et riktig og troverdig sammensatt utvalg til full gjennomgåelse av hele Covid-19 prosessen fra start til slutt. Utkommet av dette må tas alvorlig og påfølgende nødvendige tiltak for gjenoppretting av uheldige konsekvenser for dem det måtte gjelde må iverksettes omgående.