Høringssvar fra Elin Merete Eide Kraft m/flere

Dato: 24.09.2021

Smittevernloven §1-5 : Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak: Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltakene gjelder.

FINNES DET EN KLAR MEDISINSKFAGLIG BEGRUNNELSE?

ER DET NØDVENDIG AV HENSYN TIL SMITTVERNET?

FREMSTÅR DET TJENLIG ETTER EN HELHETSVURDERING?

FHI har selv sagt at vi kan betrakte SARS-COV 2 som en vanlig influensa nå. Veldig få har dødd av Covid det siste halve året og det er d.d 100 innlagte på sykehus med Covid, Det er færre enn vi har til vanlig med influensa. Dermed faller hjemmelsgrunnlaget helt og holdent bort, både for smittevernloven og forskriftene som er hjemlet i den!! For hvordan kan det da være en medisinskfaglig begrunnelse, nødvendig av hensyn til smittevernet og tjenlig etter en helhetsvurdering å opprettholde de mest kontroversielle forskriftene i smittevernloven nå?

I tillegg er forskriftene både grunnlovsstridig og menneskerettighetsstridig og bør dessuten trekkes av både prinsippielle, moralske og etiske grunner.

Karantenehotell er ulovlig. Å internere folk uten dom og lovhjemmel er rettsstridig og har blitt kritisert av jurister og EU.

Koronasertifikatet skiller folk som er vaksinert og uvaksinerte; vaksinerte får friheter som uvaksinerte ikke får. Når vi vet at de vaksinerte smitter like mye som de vaksinerte, og dette nå er vitenskapelig og medisinsk anerkjent vil en forlengelse av dette være uten hjemmel og uten mening. Koronasertifikat-forskriftenble innført midlertidig i seks måneder og vedtatt av den grunn; at den var midlertidig!! Som fryktet blir den nå forsøkt forlenget!!

Isolasjon og begrensning i bevegelsesfrihet strider mot menneskerettighetene og grunnloven.

Hvorfor har vi grunnlov om smittevernloven trumfer selv når pandemien er over slik FHI også sier. Er planen å forkaste grunnloven over vanlig influensa også?

Hvorfor har vi menneskerettigheter om disse ikke gjelder lenger?

Vi vil vår frihet tilbake, grunnloven gjenninført og menneskrettighetene opprettet.

Vi samtykker ikke!

NEI TIL FORLENGELSE!!!!!

Elin Merete Eide Kraft

Simon Kraft

Live Maria Kraft Eide

Amalie Iselin Eide

Jesper Andersen