Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 277348

Dato: 25.09.2021

Nå som dere selv sier at så mange er vaksinert så er vel flokkimmuniteten ett faktum slik jeg har oppfattet det.
Så da er det vel ingen grunn til å forlenge disse tiltakene,som faktisk strider i mot FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Artikkel 5.
Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 9.
Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

Artikkel 13.

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Minner dere også om denne:

Artikkel 30.
Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

Også har vi Norges grunnlov da:

§ 2. Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.