Høringssvar fra Ola Wuttudal

Dato: 24.09.2021

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd, § 4-3a og kapittel 4A som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat. Dette forslaget må forkastes for å gjenopprette respekt for menneskerettighetene og Norges grunnlov, og beskytte Norges befolkning mot maktmisbruk fra regjerings- og helsemyndigheter.

Fra nedstengningen av Norge i mars 2020, med påfølgende innføring av de omtalte hjemlene i smittvernloven, har frykt, og ikke rasjonelle faktabaserte vurderinger styrt norsk politikk. Av de negative virkningene dette har hatt kan nevnes lammelse av store deler av landets virke, sterkt redusert kvalitet på undervisning, og frarøvelse av barn og unges naturlige og helsebringende samvær med sosial interaksjon og fysisk utfoldelse.

I forkant av, og under hele nedstengningsperioden, har dynamikken mellom sosiale og tradisjonelle medier og myndigheter vært skremmende å observere. Mediene, som øker sin popularitet og omsetning i katastrofetider, har maksimert alle krisesenarioer fra nær og fjern, og har forherliget det å være tøffest mulig mot korona. Kritiske spørsmål om årsaker for og virkninger av tøffe virkemidler har vært svært nært totalt fraværende. Myndigheter har sett, og gjort seg nytte av hvor godt frykt har fungert for å gjøre befolkningen ukritisk mottakelige for den valgte "slå ned"-strategien, med vaksinasjon som eneste løsning. Fryktbasert kommunikasjon, med fokus på "worst case" senarioer, og stadig nye kreative skremme-fraser har blitt benyttet for å holde katastrofe-narrativet varmt, som den valgte strategi var avhengig av. De få kritiske røstene som i noen grad har kommet til i mediene har blitt utsatt for latterliggjøring, og stemplet som konspirasjonsteoretikere.

I den nevnte situasjonen, med hjemmel i de "midlertidige" unntaksbestemmelsene i smittevernlover, har forholdet til menneskerettigheter, Norges grunnlov og totalvurderinger av helsemessige konsekvenser blitt satt til side. Unntaksbestemmelsene har blitt benyttet til innføring og håndheving av fryktbaserte smitteverntiltak mot korona, som internering i karantene av friske mennesker, og administrering av "frelse" og frihet i form av sprøyter med eksperimentelle genmanipulerende medikamenter. Hvor godt eller dårlig sistnevnte eksperimentet ender får vi ikke vite før om noen år, men at størstedelen av Norges befolkning har blitt behandlet med medikamenter med ukjente langtidsvirkninger, uten kritisk debatt, vitner om grovt misbruk av makt fra helsemyndighetene.

Koronasertifikat som gir "fordeler" til de med gyldig sertifikat, er i seg selv et vulgært brudd på norske borgeres grunnlovfestede rettigheter. De "fordelene" sertifikatet gir, er rettigheter som alle frie nordmenn skal ha. Å tilknytte disse rettighetene til betingelser som myndigheter bestemmer, gjør frihet til et myndighetsutstedt privilegium, og hører ikke til i et demokratisk samfunn som respekterer individenes rett til selvbestemmelse og frihet.

I praksis gir unntaksbestemmelsene i smittevernloven myndighetene diktatorisk makt. Dette er i alle tilfeller en sikker vei bort fra demokratiske prinsipper, og som regjeringen Solbergs har vist, tilgjengelig diktatorisk makt blir brukt, uten åpning for kritiske vurderinger.

Om det oppstår en ny sitasjoner slik vi opplevde i mars 2020, må det i mye større grad enn den gang tas høyde for helheten i forhold til folkehelsen, og IKKE primært iverksette fryktbaserte hastetiltak. Unntaksbestemmelser slik regjeringen ber om, gir insentiv til å ta populistiske "handlekraftsbeslutninger", og å la være å ta hensyn til brysomme motargumenter.

Regjeringens forslag om å forlenge unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes, og respekten for demokratiske prinsipper, menneskerettigheter og Norges grunnlov må gjenopprettes.