Høringssvar fra NHO Reiseliv

Dato: 24.09.2021

NHO Reiseliv er kritisk til å forlenge den midlertidige loven om innreiserestriksjoner. NHO Reiseliv støtter FHIs vurderinger og vil fremheve følgende synspunkt fra FHI i høringsnotatet:

"FHI mener situasjonen er en annen i dag enn da innreiserestriksjonsloven sist ble vurdert forlenget. FHI viser til at vaksinedekningen i Norge er god og at alle som

ønsker det, vil være fullvaksinerte i god tid før 1. desember. Så lenge Norge har en gunstigere smittesituasjon enn mange andre land, foreligger det en risiko for import av smitte. Spredningspotensialet er imidlertid betydelig mindre i en beskyttet

befolkning, og konsekvensene mindre alvorlige. FHI mener at mindre inngripende tiltak enn innreiserestriksjoner, som testing og karantene, kan brukes målrettet og

effektivt dersom det f.eks. dukker opp en ny virusvariant som vaksinene gir dårligere beskyttelse mot.

FHI konkluderer med at «[s]mittevernfaglig er det per i dag ikke grunnlag for å opprettholde innreiserestriksjonene når befolkningen er tilstrekkelig beskyttet ved vaksinasjon. Dersom innreiserestriksjonsloven skal videreføres etter 1.12, bør andre hensyn vektlegges.»." (side 8)

NHO Reiseliv støtter FHIs faglige vurderinger, og mener at det ikke er grunnlag for å forlenge den midlertidige loven om innreiserestriksjoner.

I denne sammenheng fremheves det at forholdsmessigheten av tiltak har preget og stått i fokus gjennom hele pandemien. Basert på FHI sine uttalelser kan det nå virke som at det er "føre-var"-prinsippet som vektlegges, noe vi ikke ser at det er grunnlag for. NHO Reiseliv mener derfor at gjeldende innreiserestriksjoner ikke er forholdsmessige ut ifra FHIs faglige vurderinger.

I det tilfelle at den midlertidige loven blir forlenget i tråd med forslaget, mener NHO Reiseliv det er viktig at bestemmelsen som tillater unntak ved forskrift videreføres. Det er forskriftene som per dags dato gir unntak fra innreiserestriksjonene, som medfører at borgere fra "grønne land" og borgere som bruker EUs koronasertifikat kan reise inn til Norge. Det er også svært viktig at informasjon om Norges til enhver tid gjeldende regler er bredt tilgjengelig på flere språk på offisielle nettsider, slik at det ikke etableres et inntrykk av at Norge er stengt via lov mens man i realiteten er åpen via forskriftene.

Det er svært viktig for NHO Reiseliv at

  • Norge benytter EUs vaksinesertifikat, og følger de regler EU følger.
  • Norge lar dobbeltvaksinerte foreldre ta med seg barn under 18 så lenge de har fersk test
  • Norge åpner opp mot tredje land med samme vaksinepraksis og vaksinasjonsgrad som EU.

Andre europeiske land opphever nå covid-19-restriksjoner, og reiselivet har behov for like konkurransevilkår. Reiselivet er i stor konkurranse om kompetent personell i det europeiske markedet, og skapes det et rykte av at Norge er stengt og "vanskelig", risikerer man at norske bedrifter ikke får tilgang på nødvendig personell og at disse søker seg andre steder.

Pandemien har synliggjort at en rekke sektorer i Norge er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. For reiseliv dreier dette seg primært om tilgang på kompetent personale fra utlandet som ila pandemien dro hjem på grunn av langvarig bortfall av arbeid. Med fortsatte restriksjoner vanskeliggjøres planlegging rundt arbeidskraftbehovet fremover. Reiselivet er helt avhengig av personell for å levere sitt produkt, og mangel på dette påvirker igjen bedriftenes evne til verdiskaping negativt.