Høringssvar fra Geir Johnson

Dato: 13.09.2021

Protest mot videreføring av smitteverntiltakene.
Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at vaksinene som daglig markedsføres aggresivt overfor befolkningen, beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har imidlertid bare et fåtall personer dødd av korona. Om lag 100 personer er for tiden innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle koronatiltak nå opphevet.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen. Det kan vanskelig forstås på annen måte enn at myndighetene ønsker å teste ut tiltak for å kontrollere befolkningen.

Mange har allerede forstått at korona-tiltakene ikke dreier seg om folkehelsen, knapt noen er lenger redd for korona, og skepsisen til korona-tiltakene er økende. Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona-tiltakene, som mange i dag oppfatter som et koronadiktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen.