Høringssvar fra Kristoffer Kleppestø

Dato: 14.09.2021

Koronadiktaturet har nå pågått siden mars 2020, og de statistiske dataene for alvorligheten av viruset har ikke endret seg. Dette er et virus, på lik linje med andre helt vanlige luftveisinfeksjoner/influensavirus, som rammer eldre personer og personer med underliggende sykdommer som diabetes og overvekt spesielt alvorlig. For friske mennesker under 60 år (mer enn 82% av den totale befolkningen) er prognosene for denne sykdommen noen sykedager og noe man blir frisk av uten helsehjelp. Som en indikasjon på dette kan nevnes underdødelighet i Norge for 2020, selv om en pandemi herjet i en befolkning uten immunitet eller tilgjengelige vaksiner.

Vaksinene derimot gir for mange grupper av befolkningen langt værre prognoser mtp rapporterte bivirkninger enn det som er rapportert fra viruset i seg selv. Dette er noe enhver person kan lese seg frem til i offentlig statistikk fra fhi, helsedirektoratet og legemiddelverket.

At myndighetene viser total mangel på forståelse for retten til å bestemme over egen kropp, liv og helse. At de med en åpenbar kynisme presser befolkningen til å delta på et vaksineeksperiment med ukjente langtidsvirkninger. Og aktivt fjerner kritiske røster og argumenter i det offentlige ordskifte, vil stå igjen som en mørk, mørk skamplett i vår historie. Ved årets stortingsvalg var det også tydelig at dagens forretningsministerium ikke har spesielt stor støtte i befolkningen, og det er langt på overtid for å stoppe denne galskapen.

Noen utklipp fra smittevernloven:

§ 1-1.Lovens formål

[...] Loven skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter loven. [...]

§ 1-2.Lovens virkeområde

[...] Lovens bestemmelser gjelder med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat. [...]

§ 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Så noen utklipp fra Den norske grunnloven:

§ 2.

Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.

§ 94.

Ingen må fengslast eller bli fråteken fridommen på anna vis utan i dei tilfella og på den måten som lovene fastset. Fridomstapet må vere naudsynt og ikkje utgjere eit mishøveleg inngrep.

Den pågripne skal snarast råd framstillast for ein domstol. Andre som er fråtekne fridommen, kan få fridomstapet prøvd for domstolane utan grunnlaus dryging.

Dei som utan rett har arrestert nokon eller halde nokon ulovleg fengsla, står til ansvar for vedkommande.

§ 96.

[...] Alle har rett til å bli rekna som uskuldige til skuld er prova etter lova [...]

§ 106.

Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der.

Ingen kan nektast å forlate riket om det ikkje trengst av omsyn til effektiv rettsforfølging eller fordi dei skal gjere verneplikt. Norske statsborgarar kan ikkje nektast tilgjenge til riket.

Regjeringens aktivering av smittevernloven basert på føre-var prinsippet strider i mot lovens formål, og har i mange tilfeller gjort et alvorlig inngripen i folks rettssikkerhet da kontroll og maskering har blitt vilkårlig fulgt opp av personer og grupper uten politimyndighet eller korrekt lovforståelse. Det at høringen legger opp til å fortsette disse inngripende tiltakene i enda et år basert på et føre-var prinsipp er hårreisende og dette kan på ingen måte aksepteres.

Alle landets innbyggere har til nå fått oppleve hvor alvorlig dette viruset er, og det er gitt et offentlig tilbud om å delta 'gratis' på et vaksineeksperiment . Det er også i flere internasjonale fora informert om godt etablerte legemidler som skal ha effekt mot koronavirus. Masker er også testet ut for de som fortsatt mener disse har noen effekt. Det er derfor ikke lenger behov for å videreføre denne voldsomt inngripende forskriften for å verne befolkningen mot seg selv.

Til slutt bør det bemerkes i hvor stor grad informasjon og lovnader fra styresmaktene har vært særs upålitelig og mange ganger bør kunne betegnes som ren løgn. At det hele startet med "10 dager for å flate kurven" slik at helsevesenet ikke skulle bli overbelastet. Men så måtte vi leve med konsekvensene av viruset. Til at masker ikke hadde noen effekt, før det ble påbudt på fly og butikker der mennesker møtes. Hvorfor man stenger skoler uten at det er blitt rapportert om noen alvorlige sykdomsforløp i denne aldersgruppen er fortsatt uklart. Senest i januar 2021 gikk styresmaktene ut å demmenterte beskyldninger om at vaksinesertifikat var på trappene, noe vi i dag kan bekrefte at ikke stemmer. I mars var vaksinene minst 98% effektive og vaksinerte personer var så godt som immune, i dag vet vi at studier i Israel melder om at vaksinene knapt er 35% effektive, og at man ser for seg såkalte 'boostere' på jevnlig basis for å opprettholde effekten av vaksinene. Hvorfor skal da over 80% av befolkningen risikere bivirkninger av disse vaksinene hvis de viser seg å ikke ha effekt på viruset, men faktisk for enkelte befolkningsgrupper utgjør en større helserisiko i seg selv.

Troverdigheten til norske myndigheter har tradisjonelt vært høy, noe som har vært til vårt felles beste. Skaden som er gjort for denne troverdigheten, vil kanskje aldri kunne gjenopprettes, og for nasjonens stabilitet og fremtid må noen oppheve denne smittevernsforskriften. Deretter må de som har stått bak denne fadesen stilles til ansvar for åpen rett med alle beviser fremlagt så alle kan se hva som har foregått i kulissene.