Høringssvar fra Helge Bryhni

Dato: 23.09.2021

Forslaget om forlengelse av smittevernslovens forskriftshjemler som foreslått i høringsnotatet må forkastes i sin helhet.

Først og fremst er den korte høringsfristen helt uakseptabel for en så viktig sak. Dette lovverket ble hasteinnført uten en sedvanlig samfunnsdebatt, uten reelle konsekvensanalyser, uten noen reell debatt i Stortinget og under et bakteppe av hemmelighold om beslutningstagende før samfunnsnedstengningen, som er helt uten sidestykke i norges moderne historie. Med dette friskt i minnet fremlegges forslaget om forlengelse av haste-lovene helt på slutten av valgkampen, vel vitende om at dette temaet ikke vil bli en del av debatten, og med hemmelighold av prosessen helt til det siste, før den overraskende presentasjonen av høringsutkastet med en rekordkort frist. Det er naturlig å spørre seg om dette er et hån mot demokratiets ånd. På dette grunnlaget alene må forslaget forkastes.

Lovforslagene som ønskes videreført blir i Aftenposten 18.sept. omtalt ved at det «i prakisis (vil) gi en form for unntakstilstand i Norge». Jus- førsteamanuansis Morten Walløe Tvedt kaller i VG (18.sept) forslaget for «demokratisk galskap» og skriver at loven i prinsippet gir regjeringen vide fullmakter til å gjøre nesten hva som helst. Terje Einarsen, -menneskrerettighetsekspert og jusprofessor ved UIB,-var i Dagbladet (18.mars 2020) kritisk til hemmeligholdet rundt arbeidet da loven ble utarbeidet og spesielt kritisk til at slike viktige saker forsøkes presset gjennom i Stortinget som hastsaker uten noen foregående samfunnsdebatt. Flere andre jurister på professornivå har uttalt seg kritiske og foreslått forkastning av forslaget, bla i Aftenposten 16.sept der det påpekes en tendens til at sliike unntakslover lett kan bli normen som legetimerer uheldige mønstre ved senere kriser og flytter grensene for hva som vil akseptetes i forhold til under mer normale forhold.

I Dagsnytt 18, 18.sept debatteres saken der Professor Hans Petter Graver (UIO) har viktige innspill og bekymringer. Særlig skremmende var at det her kom frem at «sikkerhetsventilen» der lovbruken krever 1/3 flertall ikke nødvendigvis alltid vil være gyldig. Vi har sett fra tidligere situasjoner at hastverket påstås å være så stort at man ikke rekker å samle Stortinget eller at hastverk i alle fall kan brukes som legitimering av forhastede beslutninger i ettertid.

Det er sterkt betenkelig hvis den nye regjeringen skal videreføre et lovverk som først ble utarbeidet i all hast under en krise, og så forlenges fra den avtroppende regjering. Det fornuftige nå vil være å nedsette et utvalg som kan analysere alle sider og erfaringer fra pandemitiden og hvilke effekter man har fått fra de ulike tiltakene. Dette må analyseres i et bredt spekter der man tar utvidede hensyn til konsekvenser på samfunnet som må strekke seg langt forbi deg umiddelbare R-tall og smittesporing-fokuset som har dominert så langt. Dette utvalget vil så kunne utarbeide en tilpasset plan for en fremtidig pandemihåndtering der man inkluderer lærdom fra erfarngene vi får gjort oss. Dette arbeidet vil kunne gjennomføres med en normal prosess og vil kunne implementeres med god tid til å ivareta grunnleggende demokratiske rutiner slik vi har hatt tradisjon for i Norge.