Høringssvar fra KS

Dato: 24.09.2021

Høringssvar - Endringer i smittevernloven - Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensning i bevegelsesfrihet

Vi viser til Helse og omsorgsdepartementets høringsnotat 10. september 2021 med forslag om forlengelse av enkelte hjemler i smittevernloven. Det gjelder § 4-3 andre og tredje ledd og §4-3a som hjemler forskriftsbestemmelser om karantene, karantenehotell og isolasjon, samt kapittel 4A som hjemler forskriftsbestemmelser om koronasertifikat. Departementet foreslår ikke nå endringer i forskriftene som er hjemlet i disse bestemmelsene.

Bestemmelsene oppheves 1. og 11. desember 2021. Departementet foreslår å forlenge varigheten av samtlige til 1. juli 2022.

Vi støtter forslaget om forlengelse, og vektlegger at forslaget legger til rette for beredskap, og ikke at selve tiltakene i henhold til bestemmelsene nødvendigvis blir forlenget. Tiltakene skal uansett ikke vare lenger enn nødvendig, i tillegg til at de skal være medisinskfaglig begrunnet og være tjenlig etter en helhetsvurdering.

Særskilt om § 4-3 andre og tredje ledd

Departementet opplyser at de seneste vurderingene fra helsemyndighetene tilsier at det ikke vil være behov for noen karantenehotellordning etter 1. desember 2021. Likevel foreslår departementet en forlengelse. Ut fra beredskapshensyn mener vi en forlengelse er tilstrekkelig begrunnet.

Særskilt om § 4-3 a

Departementets forslag bygger på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. FHI mener det foreløpig ikke er mulig å avskrive muligheten for at det vil være behov for bestemmelser om karantene og isolasjon også etter 1. desember 2021. Både FHI og direktoratet mener at adgangen til tiltakene karantene og isolering foreløpig bør vedvare, men reduseres og etter hvert oppheves når befolkningen er tilstrekkelig beskyttet av vaksinasjon. På sikt mener både FHI og direktoratet at isolering bør bli en anbefaling og ikke en plikt. Vi har ingen merknader til departementets begrunnelse.

Særskilt om kapittel 4A

I vårt høringssvar 12. mai 2021 til ordningen, etterlyste vi at rammene for anvendelsesområdet for et koronasertifikat burde lovfestes særskilt. Vi fastholder dette, men støtter likevel en forlengelse.

Som nevnt i vårt høringssvar er det avgjørende for vår vurdering at ordningen er midlertidig, og at enhver uansett har rett til å be om en bekreftelse på de forholdene som fremgår av koronasertifikatet for så vidt gjelder en selv. Et sertifikat gjør det dermed enklere å oppfylle denne rettigheten. Det er med andre ord først og fremst bruken – og eventuelt krav om fremleggelse – av koronasertifikatet som reiser de vanskelige spørsmålene. Anvendelsesområdet må ikke være diskriminerende, og eksempelvis ikke forhindre aktiviteter, bevegelser og tilganger som kan sies å tilhøre ordinært hverdagsliv. Ellers viser vi til våre øvrige forbehold i høringssvaret, blant annet knyttet til hensynet til personvern. I tillegg bemerker vi at flere forlengelser vil svekke inntrykket av koronasertifikat som en midlertidig ordning. Støtte til en eventuell ytterligere forlengelse vil derfor kunne forutsette en annen begrunnelse enn den departementet nå viser til.

Særskilt om forlengelsenes varighet

Selv om vi støtter forslaget om forlengelse, stiller vi spørsmål ved om forlengelsens varighet er tilstrekkelig begrunnet. Vi viser i den forbindelse til at vurderingene fra FHI og Helsedirektoratet ikke synes å forutsette en forlengelse til en dato som ligger mer enn ni måneder frem i tid. Det fremgår dessuten av departementets høringsnotat at de foreslåtte datoene er satt av hensyn til koordinering med bortfall av andre bestemmelser – altså mer av praktiske hensyn enn til et reelt behov. Vi ber derfor departementet vurdere nærmere om det er et begrunnet behov for forlengelse av en slik varighet som foreslått.