Høringssvar fra Foreldreforeningen beskytt barn og unge, Våkne hjerter - Sørlandet

Dato: 20.09.2021

Regjeringens maktnevrose

I mars i fjor ble det sagt at man måtte følge det Danmark gjorde. Sjefsepidemiolog i Det europeiske smittevernkontoret, Johan Giesecke, sa i et intervju med Dagens Medisin allerede 19 mars i 2020 at regjeringen ved statsminister Erna Solberg trosset rådene de fikk fra egne fageksperter om hvilke korona-tiltak Norge skulle innføre.

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/03/19/regjeringen-far-sterk-kritikk-fra-svensk-hold- for-a-ha-trosset-egne-fageksperters-rad/

Danmark har nå opphevet alle korona-tiltak og hvis norske myndigheter (konsekvent?) skal følge Danmark, hvorfor oppheves ikke alle korona-tiltak i Norge istedenfor å videreføre dem?

I tillegg til at regjeringen trosser råd fra egne fageksperter, så mater massemedia Norges befolkning kontinuerlig med tall på positive utslag på PCR/hurtigtester selv om det er kjent at disse testene har begrensninger når de brukes til diagnostiske formål.

Når det gjelder selve testmetodene, så vil PCR-tester ifølge folkehelseinstituttet i USA (CDC) ikke være anbefalt til bruk for å få svar på om en person er syk med SARS-CoV-2-virus etter 31.12.21. Dette kommer helt tydelig fram av rapporten til CDC jfr. artikkelen «07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing» på deres nettside (www.cdc.gov).

https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS- CoV-2_Testing_1.html

WHO (Verdens helseorganisasjon), har stor tillit til CDC og det som bestemmes der, får ringvirkninger for hele verden, også i Norge.

WHO har gitt ut et dokument der det i klartekst kommer frem at gjennomføring av massetestkampanjer på asymptomatiske personer frarådes.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342002/WHO-2019-nCoV-lab-testing-2021.1- eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Siden Norge er et medlem av WHO, så bør norske myndigheter komme med en grundig forklaring på hvorfor landets Statsforvaltere, ordførere, skolerektorer, kommuneoverleger og smittevernoverleger agerer i strid med WHO’s retningslinjer.

En lagmannsrett i Portugal har avgjort at PCR-testen ikke er en pålitelig test for SARS-CoV-2, og at enhver karantene som er pålagt basert på testresultatene derfor er ulovlig.

Videre antydet kjennelsen at enhver tvungen karantene som ble brukt på friske mennesker, kunne være et brudd på deres grunnleggende rett til frihet.

Enda viktigere er det at dommerne bestemte at en enkelt positiv PCR-test ikke kan brukes som en effektiv infeksjonsdiagnose.

I kjennelsen henviste dommerne til forskjellige vitenskapelige studier som konkluderte med at når man kjørte PCR-tester med 35 sykluser eller mer, så falt presisjonen til 3 % som igjen betyr at opptil 97 % av positive resultater kan være falske positive.

https://derimot.no/portugisisk-domstol-pcr-testen-for-covid-19-er-totalt-upalitelig/

Det vises også til en dom fra København Byret datert 08.07.21 hvor saken dreide seg om en mann som nektet å la seg teste med PCR- test ved ankomst fra utlandet.

Det ble bl.a. anført følgende:

'Jeg søger hermed om genoptagelse af min sag, det er ret vigtigt, at man har mulighed for at møde op med noget sa vigtigt, som nar staten kræver adgang til at indsprøjte væsker i ens krop, tage ens DNA og kræve at man indgar i et medicinsk eksperiment og fa foretaget sundhedsmæssige undersøgelser. Noget som har været strengt forbudt siden Nuremberg Retsopgøret og som I kan læse om i Nuremberg Protokollen, som Danmark ogsa har underskrevet'.

Retten ved påtalemyndigheten frifant mannen på eget initiativ, noe som er svært uvanlig. Dette kan tolkes som om at domstolen ikke ønsket en rettsprosess vedr. de spørsmål som her ble reist.

Norge har også skrevet under på Nürnberg-protokollen som forbyr medisinsk eksperimentering på mennesker. Brudd på Nürnberg-protokollen er klassifisert som forbrytelser mot menneskeheten.

Når det gjelder hurtigtester, så sier UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge) følgende i artikkelen «Covid-19, hurtigtester er ikke bare hurtigtester!» publisert på sin nettside 16 desember i 2020:

'Bruker man testen til screening av friske personer eller personer med svake symptomer vil det være mange falske negative, men man kan ogsa i mindre grad stole pa et positivt svar. Dette skyldes at nar man tester mange flere friske enn syke vil en relativt stor del av de som tester positivt ha falsk positiv prøve'.

https://unn.no/fag-og-forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-nord-korsn/covid-19- hurtigtester-er-ikke-bare-hurtigtester

FHI (Folkehelseinstituttet) sier følgende i artikkelen «Antigen-hurtigtester til bruk ved jevnlig testing av større grupper» publisert på deres nettside (www.fhi.no) 22 april 2021 (og oppdatert 23 juni 2021):

'Antigentestene har litt darligere evne til a korrekt skille friske fra syke (lavere spesifisitet) enn PCR. Det betyr at man kan risikere at noen tester blir positive selv om personen ikke har infeksjon.'

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/antigen-hurtigtester-til- bruk-ved-jevnlig-testing-av-storre-grupper/

Når det videre gjelder hurtigtester, så skriver helsemyndighetene selv at disse har dårlig pålitelighet når de sier følgende:

'Furthermore, the accuracy of the test is particularly low in asymptomatic individuals. Thus, the use in persons without symptoms should be limited, and the results must be interpreted with caution.' («COVID-19 pandemic: Evaluation of Abbot's Panbio COVID-19 rapid antigen test in Norway», side 14).

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/evaluation-of-abbots-panbio-covid-19-rapid-antigen- test-in-norway/

Imidlertid har tydeligvis regjeringen tenkt å fortsette å basere sine politiske beslutninger på resultatene av disse testene siden det nå foreligger en høring om midlertidige endringer i smittevernloven med hensyn til koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Dette gjør norske myndigheter på tross av at domstoler i Europa har sanksjonert testenes mangelfullhet og at autoritative kilder også gjør det.

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4851

Når det gjelder smittekontrolltiltak, så indikerer en studie (pre-print version) som ble publisert 10 august i år i The Lancet, at virusmengden hos vaksinerte mennesker var 251 ganger større enn hos smittede uvaksinerte og at nøytraliseringen av antistoffnivåer etter vaksinasjon og ved diagnoser av tilfellene, var lavere enn de matchede ikke-infiserte kontrollene.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

I tillegg er ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) også tydelige på at vaksinerte mennesker kan være smittebærere som i sin tur kan smitte andre.

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and- preparedness-covid-19-healthcare-settings

Hvorfor ignoreres offisielle dokumentasjoner som bekrefter at bruk av PCR/hurtigtester ikke kan skille mellom SARS-CoV-2-virus og en normal forkjølelse?

Hvorfor skal befolkningen tvinges til å ta slike tester overalt med alvorlige ulemper og kostnader som bl.a. kan forårsake alvorlige helseskader?

https://www.academie-medecine.fr/nasopharyngeal-swabs-are-not-risk-free/?lang=en

I tillegg er testpinnene til PCR/hurtigtester sterilisert i etylenoksid som er et svært skadelig og kreftfremkallende stoff.

https://www.steris-ast.com/techtip/overview-ethylene-oxide-residuals

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethylene-oxide https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/ethylene-oxide

På grunnlag av hvilke vitenskapelige kriterier er gjeldende helsemyndigheters gjeldende og fremtidige smittekontrolltiltak basert på, og hvorfor er situasjonen verre enn i august i 2020 da vaksiner ennå ikke ble markedsført?

Norske myndigheter bør også forklare hvorfor landets Statsforvaltere, ordførere, skolerektorer, kommuneoverleger og smittevernoverleger også agerer overfor skolebarn i strid med Helseforskningsloven (§ 9, § 10, § 13 og § 17 jf. Forskningsetikkloven), Opplæringsloven (kap. 9 A), Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, Lov om helsepersonell, Lov om folkehelsearbeid (kap. 2) og Lov om kommuner og fylkeskommuner (§ 1-1, § 2-1, § 22-1, § 23-1, og § 25-1), Grunnlovens § 102 og § 104, EMK (Art. 3 og Art. 8), European Council Resolution 2361 (Art. 7.3.1 & 7.3.2), Helsinki-deklarasjonen som forbyr medisinsk eksperimentering uten informert samtykke og Nürnberg-protokollen som forbyr eksperimentering på mennesker.

Hvis man fortsetter med den samme nåværende politikken som regjeringen utøver i forbindelse med såkalte «smittekontrolltiltak» (maktnevrose?) - og kun baserer de politiske valgene på denne politikken - vil denne såkalte «pandemien» noen gang ta slutt eller har Norges befolkning blitt vitner til et statskupp?