Høringssvar fra Linda Bratlund Stokke

Dato: 16.09.2021

HØRINGSSVAR

Korona kan i dag umulig utgjøre en stor trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. I det siste halvåret har svært få personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Kloke ledere handler på en måte som skaper tillit og inspirerer til ansvarlighet blant borgerne, også når det kommer virus med relativt lav infeksjonsdødelighet (0,2 %).
Dersom myndighetene forsøker å videreføre korona-tiltakene, som mange i dag oppfatter som et korona-diktatur, vil dette undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten.

Ønske om makt og kontroll har det med å avle mer av det samme. Veien er kort til overformynderi og makt som korrumperer. Hvem er tjent med det?

Nedstigningen av samfunnet har hatt ekstremt negativ effekt på psykisk helse og livskvalitet, tæret på folk og stats økonomi, og gjort det ulevelig for hundretalls millioner i verden som fra før levde i fattigdom.
Korte tidsfrister og mangel på debatt er helt forkastelig, og viser en grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet, rettsstaten og de prinsipielle sidene rundt dette.

Den nye regjeringen bør legge opp til en bred offentlig debatt om fordelene og ulempene ved de foreslåtte tiltakene, og utvide høringsfristen betydelig.