Høringssvar fra Grete Egeli Sikveland

Dato: 23.09.2021

Høringssvar
«Forlengelse av bestemmelser i smittevernloven»
Jeg sier et klart og tydelig nei til å forlenge de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven.
Denne lovutvidelsen var ment å være midlertidig i en krisesituasjon. Jeg stiller meg undrende til den korte høringsfristen, og savner en bred debatt om hjemmelsgrunnlaget som allerede ligger i lovverket gjennom Smittevernloven før 2020 og Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa fra 2014. I dette lovverket ligger prinsippet om å ikke bremse normal aktivitet unødvendig, og her foreligger et bredt forankret handlingsrom for kriser.
Jeg legger følgende til grunn for den videre håndteringen av Covid-19:
1. Vaksinering skal være frivillig. Det er nå et alt for stort press, til å ta betinget godkjent vaksine, noe som etter min mening ikke er greit, og en stor belastning for store deler av folket.
2. Barn og unge i alderen 12-15 år skal ikke vaksineres.
3. Ingen vaksinering skal skje gjennom skolene, men kun på helsestasjoner hvor man møter frivillig opp.
4. Coronapass som forutsetning for handle- og bevegelsesfrihet skal avvises.
5. Full åpenhet om bivirkninger av vaksinen, og full åpenhet om kort- og langsiktige symptomer og konsekvenser av Covid-smitte forutsettes.
Jeg mener og håper at den nyvalgte storting opphever hemmeligholdelsen av regjeringens håndtering av Covid-situasjonen, og at beslutninger rundt videre forhold gjøres gjennom et bredest mulig flertall i Stortinget.