Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172618

Dato: 22.09.2021

En forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 – er alle tiltak som åpenbart ikke er nødvendige for å ivareta helse og sikkerhet for landets innbyggere.

At dette forslaget legges ut på høring, er respektløst overfor landets innbyggere.

Det bryter med de grunnleggende menneskerettigheter og er en uforsvarlig inngripen i individets frihet til å bestemme over eget liv og helse.

Våre folkevalgte og styrende myndigheters oppgave er å ivareta befolkningens interesser, velferd og sikkerhet. Alle de ovenfor nevnte tiltakene er grove brudd på disse oppgaver og det ansvar det medfølger og de er å anse som systematisk overgrep mot landets befolkning og manglende respekt for medmenneskers rett til å bestemme over egen kropp og helse – og den fundamentale frihet vi alle har som borgere i dette landet.

Tiltakene bryter med trinnhøydeprinsippet i norsk lovgivning, siden de går i mot Grunnloven og konstitusjonell sedvanerett.

Tilliten til våre myndigheter har gjennom hele coronaperioden blitt gradvis svekket blant annet på grunn av inkonsekvens, manglende transparens og hemmelighold - og dette høringsforslaget føyer seg således inn i rekken av tvilsomme beslutninger tatt av våre myndigheter.
Det vekker bekymring for hvilken agenda som ligger bak disse omfattende vedtakene som fattes.

Det siste det norske folk trenger er å bli forsøkt styrt av personer som ignorerer grunnleggende menneskerettigheter og som ikke vet å ivareta befolkningens beste. Det er et grovt tillitsbrudd og de har derved også gått langt utenfor det mandat som er gitt av folket i kraft av Grunnloven.