Høringssvar fra Nordic Coach & NLP Academy

Dato: 24.09.2021

Forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 bør absolutt ikke bli vedtatt.

Det finnes ingen dokumentasjon på at dette er hensiktsmessige tiltak med tanke på folkehelsen. Erfaringene tilsier heller at disse tiltakene har en svært negativ innvirkning på både fysisk og psykisk helse og samfunnet generelt. Det er klare brudd på menneskerettene. Regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes.

Høringsforslaget ble sendt ut rett før valget med ekstremt kort høringsfrist med tanke på hvor inngripende i menneskerettighetene det er å forlenge punktene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat. Man kan lure på om dette var taktikk i og med at det skjedde rett før valget så at det ikke kunne bli tema i valgkampen og på et tidspunkt da velgerne og partiene var fullt og helt opptatt med andre ting. Det er naturlig å gå ut fra at tid og frist var valgt med omhu for å unngå politisk debatt. Bare fremgangsmåten er en provokasjon mot demokratiet.

Det trengs mye mer offentlig debatt kring slike ting hvor man skal etterfølge demokratiske prosesser og unngå å skille borgerne i landet i a- og b-mennesker (de med koronasertifikat og de uten som må betale for å teste seg kontinuerlig om de ønsker å kunne leve et normalt liv og besøke offentlige/private steder). Allerede i dag har det blitt en segregering mellom mennesker (vaksinerte/uvaksinerte), hvilket fort kan lede til økt aggresjon, forskjellsbehandling og mer misnøye om det fortsetter. At vi ikke har en bred offentlig debatt om at myndighetene nå vil videreføre hjemler til innføring av passersedler og forskjellsbehandling av norske borgere som krysser grensen er forkastelig.

Nå er tiden inne for å avslutte unntakslovene. Det har jo blitt signalisert i media at SARS-CoV-2 nå sidestilles med influensa og ikke regnes som en samfunnskritisk sykdom. Da bør også unntakslovene slutte å gjelde. Jurister har tidligere allerede advart mot å styre landet gjennom kriselover med altfor vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Prinsipielt får regjeringen altfor vide fullmakter ved en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler.

I lovforslaget ber Solberg-regjeringen om en rekke fullmakter som vil gjøre det mulig å sette til side vanlige lover og forskrifter for å håndtere koronaepidemien. Dette vil i praksis videreføre unntakstilstanden for Norge, noe media nettopp i det siste har sagt ikke lengre er gjeldende. En så vidtrekkende lov som hastebehandles slik, uten offentlig debatt bør forkastes. Det må være en offentlig debatt og åpenhet om viktige beslutninger i forbindelse med en slik lov om at man ønsker å forlenge adgangen til ekstraordinære smitteverntiltak, når det ikke foreligger et reelt behov for det lengre.

Koronahjemlene i smittevernloven ble utarbeidet under press, uten regulær lovbehandling eller bred utredning, høring og alminnelig politisk debatt i Stortinget. Hjemlene avveier derfor ikke de forskjellige hensyn mot hverandre så godt som de kunne og burde ha vært, og de mangler også kontrollmekanismer. Fortsetter man å forlenge, så blir midlertidige hastehjemler lett normen. Det kan legitimere uheldige mønstre for senere kriser. Det bør nedsettes et utvalg (med nødvendig kompetanse innen smittevern og rettsikkerhet som kan gi noen retningslinjer for fremtidens arbeid og ansvar istedenfor å hasteprodusere midlertidige forskrifter. Da blir man bedre i stand til å vurdere inngrepenes karakter, rekkevidde og forholdsmessighet. Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes.